Input:

R 115/1949; Garance

č. 115/1949 Sb. rozh. obč.
Nariadenie č. 50/1945 Sb. SNR, o národnej správe.
Národný správca domu je povinný vyplatiť odmenu za opravy domu, objednané predošlým národným správcom.
Opravy domu nutné k tomu, aby dom bol zachovaný a udržiavaný v riadnom používateľnom stave a aby sa predišlo jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu, nie sú úkonom osobitnej dôležitosti, ku ktorému národný správca potrebuje podľa § 20, ods. 1 uved. nariadenia súhlas orgánu príslušného podľa § 7 tohto nariadenia.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. marca 1949, Rv 44/48.)
Žalobník sa domáha na žalovanej národnej správe domu odmeny za adaptačné práce, ktoré vykonal na tomto dome (opravu fasády a prízemnej obchodnej miestnosti, zamerávanie okien, dvier, opravu vnútornej omietky).
Žalovaná národná správa namietla, že práce objednal predošlý národný správca, ktorý bol zo svojho úradu odvolaný, takže terajší národný správca nie je v právnom pomere so žalobníkom. Ďalej namietla, že miestny národný výbor nedal schválenie na prevedenie opráv podľa § 20 nar. č. 50/1945 Sb. SNR.
Krajský súd v Prešove vyhovel žalobe. V rozsudku vyslovil právny názor, že hoci v danom prípade národný správca nezachoval predpis § 20, ods. 1 cit. nar., ktorým bol v súdenej veci viazaný, žalobník predsa previedol opravu predmetu národnej správy a tým získal dom na cene: ináč väčšina prác bola nutná (oprava fasády, omietky). Preto súd dospel k názoru, že žaloba je opodstatnená, vychádzajúc z právnej zásady, že nikto sa nesmie obohacovať bez právneho základu na ujmu druhého.
Bývalý Hlavný súd v