Input:

R 114/1952; Garance

č. 114/1952 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.
Dodatečného schválení ministerstva zemědělství podle § 13 odst. 3 tohoto zákona vyžadují i ty právní úkony o zcizení zemědělských pozemků mezi příbuznými, uzavřené po 4. dubnu 1947 do účinnosti zákona, k nimž nebylo podle § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, ve znění zákona č. 45/1948 Sb., třeba souhlasu příslušného okresního národního výboru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. března 1952, 6 Ok 54/52.)
Kupní smlouvou z 28. srpna 1947 prodal vlastník zemědělský pozemek, na němž osobně nehospodařil, své dceři. Podle kupní smlouvy bylo vloženo na pozemek vlastnické právo pro nabyvatelku. Po vyhlášení zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, odepřelo ministerstvo zemědělství dodatečné schválení tohoto převodu, ježto pozemek je předmětem výkupního řízení. Československý stát zastoupený finanční prokuraturou navrhl, aby na základě zamítavého výměru ministerstva zemědělství byl obnoven původní knihovní stav.
Okresní soud v Písku návrhu vyhověl, vymazal vklad vlastnického práva pro nabyvatelku a obnovil vklad vlastnického práva prodávajícího. Odůvodnění: Výměrem ministerstva zemědělství je prokázáno, že nemovitost slouží zemědělské výrobě, že původní vlastník na ní osobně nehospodařil a že tudíž pozemek podléhá výkupu podle § 1 odst. 3 zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, že k převodu došlo po 4. dubnu 1947 a že ministerstvo zemědělství odepřelo udělení dodatečného souhlasu s převodem. Z toho plyne, že kupní smlouva je neplatná (§13 odst. 2 zák. o nové pozemkové reformě). Zákon nemá sice ustanovení o tom, jak má být obnoven původní knihovní vklad v případě, kdy právní jednání, vyžadující dodatečného souhlasu ministerstva zemědělství, bylo už knihovně provedeno. Tento nedostatek zákona nemůže však být překážkou, aby knihovní stav byl uveden v soulad se stavem skutečným. Už v rozhodnutí č. 8/1951 Sb. čs. soudů bylo dovoženo, že právní jednání, k němuž nebyl dán dodatečný souhlas podle § 13 odst. 2 zákona č. 46/1948 Sb., je neplatné, a to od počátku, a že