Input:

R 114/1951; Garance

č. 114/1951 Sb. rozh. obč.
Je-li na podkladě lékařských posudků zjištěno, že výdělečná schopnost žalobce je toliko obmezena, je tím zároveň s hlediska lékařského vysloveno, že není úplné neschopnosti k jakékoli výdělečné činnosti.
Při kolísání zdravotního stavu (remisse v určité chorobě) musí znalec v posudku zhodnotit průběh a povahu choroby jako celek, aby soud mohl posoudit, zda a kdy nastalo přerušení invalidity, či zda šlo jen o přechodnou úlevu v zdravotním stavu, která neznamená zvláštní údobí v celkové invaliditě.
Ustanovení § 63 odst. 4 zákona o národním pojištění, kterým se zachovávají nároky na invalidní důchod, nastane-li nepříznivý zdravotní stav do 2 let po opuštění výdělečné činnosti, se vztahuje nejen na pojištěnce, kteří chtěli opustit svou výdělečnou činnost, nýbrž na všechny, kdož ji opustili z jakéhokoli jiného důvodu než pro svůj nepříznivý zdravotní stav.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. prosince 1949, Co I 727/49.)
Žalobce byl do 5. 5. 1945 zaměstnán jako bankovní úředník. Dne 9. dubna 1947 podal u býv. Všeobecného pensijního ústavu žádost o invalidní důchod, žádost byla výměrem z 20. května 1947 zamítnuta, protože podle výsledků šetření žalobce nebyl invalidní podle § 17 pensijního zákona, žalobce tento výměr žalobou nenapadl, přihlásil však dne 26. listopadu 1948 znovu nárok na invalidní důchod. Výměrem z 12. února 1949 byla jeho žádost opět zamítnuta. Proti tomuto výměru podal žalobu.
Krajský soud v Praze tuto žalobu zamítl, neboť zjistil, že žalobce je sice invalidní, ale teprve od května 1948, kdežto dříve byl jeho stav daleko příznivější. Není splněna podmínka § 63 odst. 4 zák. č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, neboť nepříznivý zdravotní stav nastal u něho teprve po uplynutí dvou let od doby, kdy opustil výdělečnou činnost.
Nejvyšší soud odvolání vyhověl, rozsudek zrušil a uložil prvnímu soudu, aby doplnil řízení a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Po skutkové stránce usiluje žalobce o zjištění, že se u něho nejedná o invaliditu podle § 63 odst. 1–3, nýbrž, že je trvale neschopen k jakékoliv práci následkem nepříznivého zdravotního stavu, tedy, že je invalidní podle § 63 odst. 5 zák. č. 99/1948 Sb. Znalecký posudek hodnotil snížení výdělečné schopnosti z důvodu vadného stavu žalobcova více než o polovinu. Omezení výdělečné činnosti do určité míry je pojem zcela jiný, než trvalá neschopnost k jakékoliv výdělečné činnosti.