Input:

R 112/1950; Garance

č. 112/1950 Sb. rozh. obč.
Otce, jehož příjem ze zaměstnání podléhajícího pojistné povinnosti je v srovnání s příjmy matky nepatrný, nelze pokládat za zaměstnance pečujícího o nezaopatřené dítě; v takovém případě je dítě zaopatřeno matkou a otec nemá proto nárok na rodinný přídavek podle zákona č. 90/1949 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 4. října 1949, Cpo 1/49.)
Výměrem okresní národní pojišťovny v Liberci nebyl žalobci přiznán rodinný přídavek na syna, neboť toto nezaopatřené dítě není v jeho péči. Péčí o dítě je rozumět skutečnost, že se zaměstnanec stará o jeho výchovu a přispívá na jeho životní potřeby alespoň částkou rovnající se rodinnému přídavku poskytovanému na dítě. V daném případě byla matka dítěte národní správkyní lékárny s příjmem 11.000–12.000 Kčs měsíčně, a žalobce byl v téže lékárně zaměstnán jako laborant s platem 2.490 Kčs měsíčně. Podle § 1 směrnic pro rodinné přídavky (výnos ministerstva práce a soc. péče č. B-I-6311-2/6-47) poskytne se rodinný přídavek v případě, že jeden z rodičů je zaměstnancem a druhý samostatně výdělečně činný, jen tehdy, převyšuje-li mzda zaměstnance příjem druhého z rodičů ze samostatné činnosti nebo je-li mzda doplňkem příjmu ze samostatné činnosti, nutným pro zabezpečení životních potřeb nezaopatřených dětí.
Okresní soud v Liberci žalobu zaměstnance do výměru okresní národní pojišťovny zamítl.
Krajský soud v Liberci nevyhověl žalobcovu odvolání.
Z důvodů:
Nesporné a soudem první stolice zjištěné skutečnosti, že manželka žalobcova byla v době od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1948, za kterou dobu je rodinný přídavek požadován,