Input:

112/1946 Sb., Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné Archiv

č. 112/1946 Sb., Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné
ZÁKON
ze dne 7. května 1946,
kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 304/1921 Sb. se mění takto:
1. § 1, odst. 1 zní:
(1) Zemský národní výbor, na Slovensku orgán určený Sborem povereníků, (v dalším zabírací úřad), může, pokud není vhodných místností, zabrati k užívání budovy nebo místnosti pro účely veřejné a, pokud to žádá veřejný zájem, i pro účely obytné, a dále pro přesídlení uživatelů budov nebo místností zabraných pro takové účely.
2. § 1, odst. 3 zní:
(3) Ze zabírání jsou vyloučeny:
1. malobytové nájemní domy,
2. jediný trvalý byt vlastníka v rozměru přípustném podle zákona,
3. budovy a místnosti sloužící takovým zařízením, která z důvodů mimořádné léčebné péče nebo ze zvláštních důvodů hospodářských nelze přesídliti.
3. V § 2, odst. 3 se vypouštějí slova v závorce „(§ 1, odst. 3, bod 1.)“.
4. V § 3, odst. 7 se nahrazují slova „k ministerstvu