Input:

R 111/1950; Garance

č. 111/1950 Sb. rozh. obč.
Samostatný vlastní přívoz nezpracovaného dřeva pro příští přístavbu v zemědělském podniku je zemědělskou prací opravnou, podléhající úrazovému pojištění podle § 118 č. 3 úrazového zákona ve znění vyhlášky č. 195/1944 Sb.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 20. prosince 1949, Co I 662/49.)
Žalobci, který je drobným zemědělcem hospodařícím na 3,60 ha půdy včetně zahrady, zastavené plochy a neplodné půdy, se přihodil 27. dubna 1948 úraz při skládání nezpracovaného dřeva, které si přivezl a jehož chtěl použít na přístavbu chléva a míchárny píce ve své usedlosti.
Krajský soud v Uherském Hradišti zamítl žalobu o úrazový důchod proto, že předpoklad zemědělské práce opravné nebyl dán, takže nejde o úraz odškodnitelný podle úrazového zákona.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání, zrušil napadený rozsudek a přikázal prvnímu soudu, aby dále jednal a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Jde o otázku pojištění podnikatele-zemědělce podle zvláštních ustanovení pro podniky zemědělské a lesní (§§ 116 a násl. úrazového zákona). Pojištění se vztahuje na zemědělce-podnikatele a na jejich úrazy při zemědělské činnosti v zemědělském podniku, při čemž se za součásti zemědělského podniku, pokud se týče zemědělské činnosti, považují také obory a výkony uvedené v § 118 úrazového zákona. Podle odst. 3 uvedeného zák. ustanovení se považují za součást zemědělského podniku běžné opravné práce na zemědělských budovách včetně opatření hmot k tomu potřebných. V souzené věci došlo k úrazu při samostatném pracovním úkonu, od vlastní činnosti stavební dosud odděleném – při dovozu stavební hmoty, nezpracovaného dřeva, které si žalobce takto chystal pro příští stavbu v mezích provozu svého zemědělského podniku. Jde tedy o úkon, který nepatří ani do hlavních ani do pomocných prací stavebních, zároveň jde však o úkon, který má povahu běžné zemědělské práce opravné a který proto jako takový podléhá zemědělskému