Input:

11/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem Garance

č. 11/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. ledna 2023 bylo v Ulánbátaru podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem1) .
Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 15 dne 1. března 2023.
České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY
O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU A MONGOLSKEM

Podle článku 16 Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsané v Praze dne 20. května 2019, dále jen „Smlouva“, přijaly příslušné úřady obou smluvních států ve vzájemné shodě následující ustanovení:
  
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice

Termíny použité v tomto správním ujednání mají význam, který jim stanoví článek 1 Smlouvy.
  
Článek 2
Instituce

Za provádění Smlouvy jsou zodpovědné následující instituce:
I. V Mongolsku:
Všeobecný úřad pro sociální pojištění (???????? ????????? ??????? ?????) a jeho regionální pracoviště
II. V České republice:
a) Česká správa sociálního zabezpečení a její regionální pracoviště,
a
b) orgány sociálního zabezpečení ozbrojených složek.

  
Článek 3
Styčná místa
1. Podle článku 16 odstavce 2 Smlouvy se styčnými místy určují:
a) Za Mongolsko: Všeobecný úřad pro sociální pojištění;
b) Za Českou republiku: Česká správa sociálního zabezpečení.
2. Při provádění Smlouvy si určená styčná místa vzájemně pomáhají a mohou spolu komunikovat přímo, stejně jako s institucemi a s osobami uvedenými v článku 3 Smlouvy nebo jejich zástupci.
3. Styčná místa se vzájemně dohodnou na formulářích a na detailních postupech nezbytných pro provádění Smlouvy a Správního ujednání.
Instituce nebo styčná místa mohou odmítnout přijetí žádosti o dávku nebo jakoukoli jinou žádost nebo doklad, nebudou-li předloženy v dohodnuté formě.

  
ČÁST II
USTANOVENÍ O POJIŠTĚNÍ
Článek 4
Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům
1. Instituce smluvního státu, jehož právní předpisy jsou v případech uvedených v článcích 8 až 10 Smlouvy příslušné, vystaví na žádost zaměstnance a zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o příslušnosti k právním předpisům dosvědčující, že dotyčná osoba nadále podléhá právním předpisům tohoto smluvního státu.
2. Instituce vystavující potvrzení o příslušnosti k právním předpisům zašle jeho kopii instituci druhého smluvního státu.
3. Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům si dotyčná osoba při pobytu na území druhého smluvního státu uschová a v případě potřeby jej předloží příslušnému orgánu tohoto smluvního státu.
4. Pro dohodu o výjimkách podle článku 11 Smlouvy,
a) Pověřenými institucemi jsou:
i. V Mongolsku: Všeobecný úřad pro sociální pojištění;
ii. V České republice: Česká správa sociálního zabezpečení.
b) Zaměstnanec a jeho zaměstnavatel předkládají