Input:

R 108/1950; Garance

č. 108/1950 Sb. rozh. obč.
Z poistnej sumy složenej československou poisťovňou (jej predchodcom) na úhradu škody z usmrtenia človeka motorovým vozidlom sa majú v rovnakom poradí uhradiť jednak v tom istom čase sročňé čiastky odškodného prisúdeného vdove či sirotám, jednak dávky, ktoré v tom istom čase vyplatila Ústredná národná poisťovňa (Robotnícka sociálna poisťovňa).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. mája 1949, Rv 200/48.)
Pri automobilovej nehode bol dňa 3. decembra 1942 usmrtený manžel a otec žalovaných strán. Z dôvodu tohto úrazu priznala žalujúca strana, bývalá Robotnícka sociálna poisťovňa v B., vdove vdovskú rentu a sirotám sirotskú rentu a tiež aj vyplatila na týchto rentách 19.035 Kčs. Hodnota týchto dôchodkov v budúcnosti sročných činila 20.810 Kčs, takže celková škoda z uvedenej škodnej udalosti činila 39.845 Kčs. Vdova a siroty žalovaly tiež škodcov (majiteľku motorového vozidla a vodiča) o náhradu toho, o čo je ich škoda vyššia než dávky poskytované im žalujúcou stranou, a domáhaly sa zaplatenia z poistky o zodpovednostnom poistení, ktorú poistku škodcovia mali uzavretú u poisťovne Riunione Adriatica di Sicurta, keďže im bola proti škodcom právoplatne prisúdená odškodňovacia renta. Poisťovňa Riunione Adriatica di Sicurta, celú poistnú sumu 37.036 Kčs složila do súdneho depozitu s deliberačným účinkom voči obom sporovým stranám, žalujúca strana s odvolaním sa na ustanovenie § 246 zák. č. 221/1924 Sb. nárokovala si žalobou celú poistnú sumu složenú do depozitu, nakoľko táto je nižšia než súhrn dávok, ktoré žalujúca strana už vyplatila a ešte má vyplatiť, žalované strany: vdova a siroty, si tiež nárokovaly celú poistnú sumu s poukazom na ustanovenie § 54 zák. č. 81/1935 Sb.
Krajský súd v Trenčíne vyhovel žalobe a celú složenú poistnú sumu prisúdil žalujúcej strane.
Bývalý Hlavný súd v Bratislave rozsudok prvého súdu zmenil a prisúdil žalujúcej strane 11.990 Kčs, žalovaným stranám priznal 5.302 Kčs a zvyšok ponechal predbežne naďalej v súdnom depozite.
Najvyšší súd zmenil rozsudok odvolacieho súdu tak, že žalujúcej strane priznal 19.035 Kčs, ináč dovolanie žalujúcej strany zamietol.
Z dôvodov:
V súdenom spore ide o otázku, ako treba vykladať ustanovenie § 246 zák. č. 221/1924 Sb. (vyhl. č. 189/1934 Sb.) vzhľadom na ustanovenie § 54 zák. č.81/1935 Sb. pri riešení otázky, komu zo strán prislúcha právo na uspokojenie zo súdneho depozitu – složeného poisťovňou Riunione Adriatica di Sicurta ako plnenie z poistnej smluvy – Čo do nároku strán, a to u žalujúcej strany čo do vyplatených dávok a u žalovaných strán čo do odškodného prisúdeného im v inom spore.
Najvyšší súd vzhľadom na to, že ustanovenie § 246 zák. č. 221/1924 Sb. nebolo neskorším zákonom č. 81/1935 Sb. zrušené ani zmenené, resp. že záložné právo podľa § 54 zák. č.