Input:

R 107/1951 (tr.); Garance

č. 107/1951 Sb. rozh. tr.
Podľa nového trestného zákona nemôže už byť nariadený ochranný dozor nad mladistvým, ale iba ochranná výchova, ktorá sa vykonáva vo výchovnom ústave.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 6. júna 1951, Tz II 7/51.)
Okresný súd v Šahách uznal mladistvého vinným trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1 tr. zák., upustil podľa § 58 písm. b), d) tr. zák. od jeho potrestania a nariadil postavenie mladistvého pod ochranný dozor, ktorý má vykonávať riaditeľ školy v jeho bydlisku. Nato vydal okresný súd aj usnesenie na vykonanie tohto opatrenia. Proti rozsudku ani proti usneseniu nebol podaný opravný prostriedok.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom a zrušil rozsudok vo výroku o nariadení ochranného dozoru a spomenuté usnesenie v celom rozsahu.
Z dôvodov:
Nový trestný zákon nepozná ustanovenie o nariadení ochranného dozoru. Podľa § 71 ods. 1 tr. zák. súd nariadi ochrannú výchovu, keď v trestnom konaní proti mladistvému zistí, že o jeho výchovu neni dostatočne postarané lebo že jeho doterajšia výchova bola zanedbaná alebo keď to vyžaduje prostredie, v ktorom mladistvý žije. Ochranná výchova sa vykonává vo výchovných ústavoch (§ 72 tr. zák.).
Odvolanie sa