Input:

R 106/1953; Garance

č. 106/1953 Sb. rozh. obč.
Pred poznámkou vykonania výkupu podľa § 10 zák. č. 46/1948 Sb. o novej pozemkovej reforme musí predchádzať právoplatné rozhodnutie okresného národného výboru o výkupe.
Pozemnoknižný súd rozhodujúci o žiadosti o túto poznámku má skúmať, či rozhodnutie okresného národného výboru o výkupe je právoplatné.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 28. januára 1953, 13 Ok 198/52.)
Ľudový súd v Galante nariadil na návrh okresného národného výboru v pozemkovej knihe poznámku vykonania výkupu podľa § 10 ods. 2 zák. č. 46/1948 Sb. o novej pozemkovej reforme.
Krajský súd v Bratislave na sťažnosť vlastníka nehnuteľnosti usneseme ľudového súdu zmenil tak, že žiadosť o poznámku vykonania výkupu zamietol a upravil prvý súd na výmaz vykonanej poznámky.
Z odôvodnenia:
Podľa § 10 ods. 2 zák. č. 46/1948 Sb. poznamená pozemnoknižný súd vykonanie výkupu nehnuteľnosti v smysle tohto zákona na žiadosť ONV, ktorú tento môže podať len po právoplatnosti rozhodnutia o výkupe (§ 7 vyhl. č. 1008/48 Ú. v.).
Na základe údajov sťažovateľa bolo súdu treba skúmať, či žiadosť o poznámku výkupu stala sa so zachovaním uvedených predpisov. Okresný národný výbor na požiadanie súdu nepredložil právoplatné rozhodnutie o vykonanom výkupe, mylne sa domnievajúc, že poznámka výkupu má predchádzať jeho rozhodnutiu o výkupe, hoci správny postup je práve opačný, žiadosť o poznámku výkupu bola teda podaná predčasne a musela byť ako taká zamietnutá.
Krajský súd poznamenáva, že poznámka výkupu v pozemkovej knihe má v smysle § 10 ods. 3 zák. č. 46/1948 Sb. účinky prechodu vlastníctva vykúpenej pôdy na čs. štát, z čoho tiež plynie, že pred ňou musí vlastné rozhodnutie o výkupe predchádzať.
* * *
V otázke, či pozemnoknižný súd má skúmať pri vybavovaní žiadosti o poznámku vykonania výkupu, či výmer národného výboru, ktorým sa rozhoduje o výkupe, nadobudol právnu moc, nezastávajú súdy jednotné stanovisko. Niektoré z nich nežiadajú právnu moc rozhodnutia o vykonaní výkupu, ale uznávajú pre pozemnoknižný zápis za dostatočný základ návrh príslušného národného výboru. Sú toho názoru, že súd nie je oprávnený ani povinný skúmať, či správne rozhodnutie, ktoré je základom pozemnoknižnej žiadosti o poznámku, je už právoplatné. Pre poznámku výkupu podľa ich názoru stačí podľa § 10 ods. 2 zák. č. 46/1948 Sb., keď okresný národný výbor požiada pozemnoknižnou žiadosťou súd, aby vykonanie výkupu v pozemkovej knihe poznačil. V pojme pozemnoknižnej žiadosti je už obsažené, že má byť k nej pripojená ako príloha listina, na základe ktorej možno zápis nariadiť, pokiaľ je taká listina potrebná (§§ 84, 87 knih. zák. §§ 67, 124 pozkn. por.). Zákon však nikde neukladá, aby táto listina bola opatrená doložkou právoplatnosti. Pozemnoknižné konanie je svojou povahou formálne, ostalo ním aj za platnosti nového občianskeho súdneho poriadku a