Input:

R 105/1949 (tr.); Garance

č. 105/1949 Sb. rozh. tr.
Okolnosť, že poškodený užíva bytu bez právneho dôvodu, netvorí ešte oprávnený dôvod podľa § 332 TRZ, ktorý by oprávňoval majiteľa domu do bytu vstúpiť alebo tam sotrVať proti vôli užívateľa bytu.
Oprávnený dôvod, aký má na mysli § 332 TRZ, nie je totožný s civilnoprávnym oprávnením, podľa ktorého vlastník veci môže s touto voľne nakladať.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 12. mája 1949, To 182/49.)
Obžalovaný A. prenajal vo svojom dome byt dcére poškodenej. Keď táto nájomnička potom byt opustila, nasťahovala sa tam jej matka, ktorá, pravda, nebola v nájomnom pomere s majiteľom domu obžalovaným A. Keď ani neplatila nájomné, obžalovaný A. so svojím bratom B. vošli proti jej vôli do bytu, počali ju z bytu vyháňať a keď na ich výzvy nereagovala, vysťahovali jej z bytu nábytok a jej svršky.
Okresný súd v Štúrove oslobodil obžalovaných od obžaloby pre prečin porušenia domáceho pokoja podľa §§ 70, 332 TRZ z toho dôvodu, že obžalovaní mali oprávnený dôvod vstúpiť do bytu užívateľky proti jej vôli, pretože táto nebola v nájomnom pomere s majiteľom domu obžalovaným A. a nájomné žiadne neplatila.
Krajský súd vyhovel odvolaniu verejného obžalobcu, zrušil napadený rozsudok a uznal oboch obžalovaných vinnými