Input:

R 104/1951; Garance

č. 104/1951 Sb. rozh. obč.
Zaopatření poskytované v starobinci (v domě odpočinku) není nárokem podle § 89 odst. 5 zákona o národním pojištění. Po zrušení domovského práva a předpisů o chudinském zaopatření má toto zaopatření jen povahu dobrovolné péče, poskytované do té doby, než bude chovanci přiznán sociální důchod.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. října 1950, Cp 1146/50.)
Výměrem z 7. srpna 1950 byl přiznán žalobci nárok na sociální důchod v částce 300 Kčs měsíčně proto, že je v opatření starobince, kde má ubytování, stravování a ošetření.
Žalobce je chovancem Domova odpočinku, jehož provozovatelem je národní výbor. Podle ústavního řádu je chovancům poskytována strava a byt za měsíční náhradu 900 Kčs. Pokud jsou důchodci, použije se k úhradě této částky jejich důchodu po odečtení 10–15% na osobní útratu. Případný doplatek je zúčtován k tíži vydržovatele ústavu. Poživatel sociálního důchodu je povinen dávat ústavu měsíčně 600 Kčs na částečnou úhradu výloh a 100 Kčs měsíčně se mu ponechává na osobní útratu.
Žalobce se v žalobě domáhal, aby mu byl přiznán sociální důchod v plné zákonné výši.
Krajský soud vyhověl žalobě.
Z důvodů:
Podle důvodové zprávy je účelem ustanovení § 89 zák.