Input:

R 102/1950; Garance

č. 102/1950 Sb. rozh. obč.
Ujednanie, že dielo zadané podniku pod národnou správou vykoná na jeho mieste národný správca sám ako podnikateľ, je neplatné, ak nebolo schválené príslušným dozorným orgánom (§§ 7, 22 ods. 2 dekr. č. 5/1945 Sb.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. septembra 1949, R 277/48.)
Žalovaná strana zadala výrobu mopovacieho oleja firme A v Brne, ktorá bola pod národnou správou. Národným správcom firmy A bol žalobník, žalovaná strana neskoršie prijala ponuku žalobníka, podľa ktorej výrobu oleja mal osobne prevziať žalobník namiesto firmy A a písala aj tejto firme list, ktorým ju žiadala o „odovzdanie celého spracovania“ do rúk žalobníka a o písomné potvrdenie tohto odovzdania. Firma A túto žiadosť žalovanej strany o odovzdanie spracovania potvrdila listom, ktorý podpísal žalobník ako národný správca firmy. Žalobník vyrobil mopovací olej. Keď žalovaná strana odoprela za výrobu platiť, zažaloval žalobník o zaplatenie.
Krajský súd v Bratislave žalobe vyhovel.
Býv. Hlavný súd v Bratislave žalobu zamietol.
Najvyšší súd dovolanie zamietol.
Z dôvodov:
U firmy A nešlo o prosté stornovanie podnikateľskej smluvy, ale o jej prenesenie na inú osobu, ktorá vtedy bola ešte národným správcom firmy, a žalovaná strana súhlasila s prevzatím smluvy žalobníkom so zrejmou podmienkou, že firma A bude s prevodom súhlasiť a ďalej v predpoklade vyvolanom obsahom listu z 18. októbra 1946, že dielo vykoná žalobník v niektorom inom brnenskom podniku.
Dovolateľ uznáva, že bol národným správcom firmy A až do