Input:

R 100/1953 (tr.); Garance

č. 100/1953 Sb. rozh. tr.
Při rozhodování o tom, zda se na obviněného vztahu je rozhodnutí presidenta republiky o amnestii ze dne 4. května 1953, je soud vázán kvalifikací trestného činu uvedenou v pravomocném rozsudku.
Slova „obdobné činy trestné podle zákonů dříve platných“ v čl. IX. odst. 1 rozhodnutí presidenta republiky z 4. května 1953 se vztahují jen na trestné činy uvedené v první větě tohoto ustanovení, t. j. na velezradu (§78 tr. zák.), sabotáž (§§ 84 a 85 tr. zák.) a vyzvědačství (§§ 86 a 87 tr. zák.), ne však na rozkrádání národního majetku a majetku lidových družstev podle § 245 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. srpna 1953, 1 Tz 68/53.)
Odsouzený byl rozsudkem okresního soudu v Mikulově odsouzen pravomocně k trestu odnětí svobody v trvání šesti roků pro zločin krádeže podle §§ 171, 173, 174 II. písm. a), c), § 176 II. písm. c) tr. zák. z r. 1852, spáchaný ke škodě Družstevních vinařských podniků v Mikulově.
Lidový soud v Mikulově rozhodl, že se na odsouzeného nevztahuje rozhodnutí presidenta republiky o amnestii ze dne 4. května 1953, a to vzhledem k ustanovení čl. IX odst. 1 cit. rozhodnutí, ježto prý se jednalo o rozkrádání národního majetku, po případů majetku lidových družstev podle § 245 tr. zák. z r. 1950 a uložený trest odnětí svobody je delší než pět roků.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, usnesení lidového soudu zrušil a vyslovil, že podle čl. II. odst. 1 rozhodnutí presidenta republiky o amnestu ze dne 4. května 1953 byla odsouzenému z trestu odnětí svobody v trvání šesti roků, který mu byl pravomocně uložen rozsudkem okresního soudu v Mikulově pro zločin krádeže podle § 171, 173, 174 II. písm. a), c), § 176 II. písm. c) tr. zák. z r. 1852, prominuta jedna třetina, to jest dva roky, takže zbytek neprominuté části trestu byl odpykán dne 4. května 1953.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 2 odst. 3 tr. ř. ukládá soudům, aby v trestním řízení spravedlivě rozhodovaly o trestných činech. V této povinnosti je zahrnuto i spravedlivé rozhodování o tom, zda se na pravomocně již uložený,