Input:

R 100/1951; Garance

č. 100/1951 Sb. rozh. obč.
Podal-li manžel žalobu o popření otcovství jen proti dítěti, ač matka byla na živu, není soud oprávněn ji odmítnout bez dalšího. Soud je povinen nejprve poučit žalobce, že je třeba, aby žaloba směřovala též proti matce dítěte, a dát mu možnost, aby tento nedostatek napravil.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci ze 14. prosince 1950, R IV 539/50.)
Okresní soud v České Lípě odmítl žalobu manžela, kterou popíral své otcovství k dítěti své manželky. Soud odůvodnil své rozhodnutí tím, že žaloba směřuje toliko proti dítěti, kdežto právo popřít manželovo otcovství je třeba uplatnit zároveň jak proti dítěti tak proti matce (§ 50 zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném).
Krajský soud v Liberci zrušil k rekursu žalobce rozhodnutí prvého soudu a uložil mu, aby ve věci dále jednal.
Z důvodů:
Prvý soud správně uvedl, že žaloba měla směřovat proti dítěti i proti jeho matce. Pochybil však v tom, že žalobu odmítl, aniž dal před tím žalobci možnost, aby své pochybení napravil. Odmítnutí se stalo po uplynutí šestiměsíční