Input:

10/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem Garance

č. 10/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 byla v Praze podepsána Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dne 1. března 2023.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
MONGOLSKEM

  
Česká republika
a
Mongolsko

(dále jen „smluvní státy“), vedeny přáním upravit vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly takto:
  
ČÁST I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Definice
1. Pro účely této smlouvy:
a) právní předpisy“ znamenají zákony a předpisy uvedené v článku 2 této smlouvy;
b) příslušný úřad“ znamená,
ministerstvo nebo jiný odpovídající orgán zodpovědný za oblast upravovanou právními předpisy uvedenými v článku 2 této smlouvy;
c) instituce“ znamená,
pokud jde o Českou republiku, Českou správu sociálního zabezpečení a, pokud jde o Mongolsko, Všeobecný úřad pro zdravotní a sociální pojištění;
d) doba pojištění“ znamená veškerou dobu, za kterou byly podle právních předpisů smluvního státu zaplaceny příspěvky a jakoukoli další dobu považovanou podle těchto právních předpisů za rovnocennou době placení příspěvků;
e) dávky“ znamená všechny peněžité dávky poskytované podle právních předpisů uvedených v Článku 2 této smlouvy.
2. Ostatní výrazy v této smlouvě mají význam, který jim v každém smluvním státě náleží podle jeho právních předpisů.

  
Článek 2
Věcný rozsah
1. Tato smlouva se vztahuje na tyto právní předpisy:
a) pokud jde o Českou republiku, o
(i) důchodech poskytovaných z důchodového pojištění,
(ii) povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění;
b) pokud jde o Mongolsko, o
(i) důchodech poskytovaných z fondu důchodového pojištění a z fondu pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání,
(ii) povinnosti platit pojistné na sociální pojištění.
2. Tato smlouva se vztahuje také na budoucí právní předpisy měnící, doplňující, konsolidující či nahrazující právní předpisy uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
3. Na právní předpisy rozšiřující stávající právní předpisy smluvního státu o nové kategorie poživatelů dávek se tato smlouva vztahuje, jestliže příslušný úřad tohoto smluvního státu neoznámí písemně do tří měsíců od data vyhlášení takových právních předpisů příslušnému úřadu druhého smluvního státu, že takové rozšíření nezamýšlí.

  
Článek 3
Osobní rozsah

Tato smlouva se vztahuje na každou osobu, která podléhá nebo podléhala právním předpisům některého smluvního státu a na osobu, která odvozuje svá práva od výše uvedené osoby.
  
Článek 4
Rovnost nakládání

Nestanoví-li tato smlouva jinak, budou osoby uvedené v článku 3 postaveny při používání