Input:

R 10/1954; Garance

č. 10/1954 Sb. rozh. obč.
V exekučním řízení nelze přezkoumávat obsah pravomocného rozhodnutí cestou námitek podle § 441 o. s. ř.; dlužník nemůže už v tomto řízení uplatňovat to, co měl uplatnit v původním řízení, z něhož vzešel exekuční titul.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. října 1953, Cz 358/53.)
Lidový soud v Novém Bydžově povolil k návrhu národního podniku podle pravomocného platebního rozkazu proti dlužníku exekuci na movité věci. V exekučním řízení dlužník namítal, že vymáhanou pohledávku zaplatil už před vydáním platebního ro kazu bývalému majiteli znárodněné majetkové podstaty a že mimo to pohledávka byla už před podáním žaloby promlčena. Exekuční soud rozsudkem vydaným po ústním jednání vyhověl námitkám dlužníka podle § 441 odst. 1 o. s. ř. a prohlásil exekuci za nepřípustnou. Rozhodnutí odůvodnil tak, že dlužník před vydáním platebního rozkazu vymáhanou pohledávku zaplatil a mimo to, že tato pohledávka byla už před vydáním platebního rozkazu promlčena. Toto rozhodnutí nabylo právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Exekučním titulem je pravomocný platební rozkaz vydaný v rozkazním řízení. Proti platebnímu rozkazu se může žalovaný bránit pouze odporem (§ 425 o. s. ř.). Nepodá-li dlužník proti platebnímu rozkazu včas odpor, nabude platební rozkaz účinnosti pravomocného rozsudku (§ 425 odst. 2 o. s. ř.). To. znamená, že takový platební rozkaz je formálně pravomocný, protože jej nelze napadnout už žádným řádným opravným prostředkem (§ 161 odst. 1 o. s. ř.). Dále to znamená, že obsahem rozhodnutí jsou právně vázáni jak účastníci, tak i soudy a jeho obsah nemůže být přezkoumán v žádném jiném řízení, protože tomu vadí překážka věci rozsouzené [§ 57 odst. 1