Input:

R 1/1953; Garance

č. 1/1953 Sb. rozh. obč.
K dohodě svéprávných dědiců o rozděleni dědictví, jehož předmětem je nemovitost (§ 335 odst. 1 o. s. ř.), bylo-li dědictví schváleno soudem, jakož i k dohodě uzavřené podle zákona č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezeni drobení zemědělské půdy, není třeba přivolení okresního národního výboru podle § 1 zákona č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a pronájmech zemědělské a lesní půdy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 7. května 1952, 18 Ok 130/52.)
Okresní soud v Mladé Boleslavi zamítl žádost navrhovatelky, aby podle soudního usnesení, jímž bylo potvrzeno dědictví, bylo pro navrhovatelku vloženo právo vlastnické na ideální třetinu nemovitostí připsaných zůstaviteli. Zamítnutí žádosti odůvodnil okresní soud tím, že jde o nabytí dědictví podle dědické dohody o rozdělení dědictví, takovou dohodu nutno však považovat za právní úkon o převodu nemovitostí, k němuž je podle § 1 zákona č. 65/1951 Sb. třeba přivolení okresního národního výboru.
Krajský soud ke stížnosti navrhovatelky změnil usnesení okresního soudu tak, že požadovaný zápis povolil.
Z odůvodnění:
Slovné znění § 1 zákona ě. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy, zdálo by se nasvědčovat výkladu, podle něhož by se měly předkládat okresním národním výborům ke schválení všechny dohody o rozdělení dědictví, kde je předmětem nemovitost, ať byly soudem schváleny či nikoliv a to bez ohledu na povahu nemovitostí, neboť dohoda dědiců o rozdělení dědictví o nemovitosti je nepochybně převodem nemovitosti mezi živými. Tento výklad by však neodpovídal duchu zákona č. 65/1951 Sb., jak je vyjádřen v důvodové zprávě. Podle ní sleduje zákon cíl podporovat výstavbu socialismu na vesnici, zamezit politicky a hospodářsky nežádoucí vlastnické převody půdy a vůbec posilování individuální zemědělské držby na újmu rozvoje jednotných zemědělských družstev, omezovat drobení zemědělské půdy a konečně zjednodušit dosavadní