Input:

č. 4461/2023 Sb. NSS; Správní řízení: změněné závazné stanovisko Garance

č. 4461/2023 Sb. NSS
Správní řízení: změněné závazné stanovisko
k § 149 odst. 7 správního řádu
Pokud je v odvolacím řízení změněno závazné stanovisko a následně zrušeno prvostupňové rozhodnutí, stává se změněné závazné stanovisko podkladem nového prvostupňového rozhodnutí. Pokud je poté podáno odvolání, v němž jsou namítány vady (změněného) závazného stanoviska, odvolací orgán již nepostupuje podle § 149 odst. 7 správního řádu, ale zodpovězení odvolacích námitek zajistí v součinnosti s nadřízeným orgánem dotčeného orgánu prostřednictvím doplnění změněného závazného stanoviska.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2023, čj. 43 A 19/2021-90)
Prejudikatura: č. 2167/2011 Sb. NSS, č. 2434/2011 Sb. NSS a č. 4139/2021 Sb. NSS.
Věc: P. R. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti V. R., o dodatečné povolení stavby.

Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stavebník“) podala dne 21. 9. 2018 žádost o dodatečné povolení stavby „oplocení pozemků parc. č. XA, XB k. ú. Chrustenice (dodatečné povolení stavby opěrné stěny, která tvoří oplocení pozemků p. č. XA a XB k. ú. Chrustenice)“. Městský úřad Beroun (dále jen „stavební úřad“) žádost rozhodnutím ze dne 19. 11. 2018 zamítl, a to s ohledem na negativní závazné stanovisko Městského úřadu Beroun, odboru územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen „orgán územního plánování“), ze dne 29. 10. 2018, který stavební záměr posoudil jako nepřípustný pro rozpor s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v § 18 a § 19 stavebního zákona.
Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti podal stavebník odvolání, které mířilo zejména proti negativnímu závaznému stanovisku orgánu územního plánování. Žalovaný následně požádal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska. Krajský úřad shledal závazné stanovisko nezákonným a změnil jej tak, že stavební záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánováními a právními předpisy přípustný (revizní závazné stanovisko ze dne 3. 4. 2019). S poukazem na toto závazné stanovisko žalovaný rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019 rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání.
Dne 17. 6. 2019 oznámil stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování v řízení o dodatečném povolení stavby. Obchodní společnost GEISON REAL, a. s., která v dané době vlastnila pozemek parc. č. XD, a žalobce, který vlastnil pozemek parc. č. XE, který byl následně připojen k pozemku parc. č. XD, podali námitky. Společnost GEISON REAL také podala Ministerstvu pro místní rozvoj podnět k zahájení přezkumného řízení.
Rozhodnutím ze dne 20. 8. 2019 ministerstvo ve zkráceném přezkumném řízení zrušilo revizní závazné stanovisko. Krajský úřad podle ministerstva nedostatečně zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
Dne 20. 4. 2020 vydal krajský úřad změněné závazné stanovisko, kterým negativní závazné stanovisko orgánu územního plánování opětovně změnil tak, že stavební záměr je přípustný. Stavba je v souladu s územním plánem a s relevantními cíli a