Input:

187/1946 Sb., Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic Garance

č. 187/1946 Sb., Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic
ZÁKON
ze dne 13. září 1946,
kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Zřizuje se Společnost pro obnovu Lidic jako právnická osoba veřejného práva se sídlem v Praze.
(2) Účelem Společnosti jest především vybudovati Lidice, dáti nový domov lidickým ženám, vrátivším se z koncentračních táborů, a jejich dětem v rámci této obce, jakož i obyvatelům Ležáků, pokud se ještě vrátí, postarati se o uctění památky obětí nacistických zvěrstev, zejména v Ležákách, a obnoviti Lidice tak, aby se staly trvalým symbolem spojení všech demokratických sil, které spolubudovaly mezinárodní jednotu ke zdolání fašismu. Po dosažení tohoto účelu může Společnost přispěti k obnově dalších obcí a jejich částí, pokud byly zničeny zvůlí okupantů, a k podpoře jejich obyvatelů, kteří byli zničením poškozeni.
(3) Na činnost a hospodářství Společnosti dozírá stát.
§ 2.
(1) Pro účely vybudování zničených obcí nebo jejich částí (§ 1, odst. 2) lze provésti vyvlastnění podle opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 291 Sb., o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob, ve znění vládních