Input:

R 99/1951; Garance

č. 99/1951 Sb. rozh. obč.
Ak poisťovňa doručila prijatie návrhu na úrazové poistenie, ktoré sa vzťahovalo aj na dobu pred uzavretím smluvy, poistníkovi, hoci vedela, že v tejto dobe došlo k poistnej príhode, je povinná nahradiť škodu poistníkovi, ktorú utrpel úrazom.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. novembra 1950, Cz II 1/50.)
Žalobník uzavrel so žalovanou stranou poistnú smluvu proti následkom telesných úrazov na dobu 10 rokov (od 25. apríla 1947 do 25. apríla 1957). Žalovaná strana vystavila o tejto smluve poistku 11. júna 1947. Poistka bola doručená žalobníkovi 16. júna 1947 a žalobník zaplatil toho dňa prvú polročnú prémiu. Dňa 9. júna 1947 žalobník spadol pri práci s lešenia a utrpel poranenie, ktoré malo za následok, že po určitú dobu bol práceneschopný. Žalobník poslal o tomto úraze oznámenie žalovanej strane 12. júna 1947 a žalovaná strana s odvolaním sa na ustanovenie § 28 ods. 2 zák. č. 145/1934 Sb., o poistnej smluve a čl. 10 ods. 2 všeobecných poisťovacích podmienok odmietla prípad honorovať s odôvodnením, že prvá prémia, ktorá bola sročná 25. apríla 1947, nebola zaplatená v čase, keď nastal úraz.
Žalobca sa preto domáhal na poisťovni zaplatenia úrazom vzniklej škody.
Žalovaná strana namietala v spore aj to, že poistná smluva bola uzavretá až doručením poistky žalobníkovi, t. j. až 16. júna 1947, a že smluva je neplatná podľa § 7 cit. zákona.
Okresný súd v Giraltovciach zamietol žalobu z dôvodu, že ak bola poistná smluva uzavretá už 25. apríla 1947, žalovaná strana je oslobodená od záväzku plniť, lebo prvá prémia nebola zaplatená v čase, keď tvrdený poistný prípad nastal (§ 28 ods. 2 cit. zákona), a ak bola poistná smluva uzavretá až vystavením poistky 11. júna 1947, je smluva neplatná, lebo v čase, keď bola ujednaná, poistná príhoda už nastala (§7 odst. 1 cit. zákona).
Krajský súd v Prešove ako odvolací súd potvrdil rozsudok prvého súdu z dôvodu, že poistná smluva bola uzavretá len doručením poistky žalobníkovi, čo sa stalo až 16 júna 1947, ale že táto smluva vzhľadom na to, že poistenie malo sa vzťahovať zčásti aj na dobu pred ujednáním smluvy, je dotyčne poistnej príhody, nastalej 9. júna 1947, podľa § 7 ods. 2 zákona č. 145/1934 Sb., neplatná, lebo žalobník v čase, keď žalovaná strana urobila prejav o prijatí jeho návrhu, t. j. 11. júna 1947, vedel o tom, že poistný prípad už nastal, kdežto žalovaná strana v tom čase o tom ešte vedomosť nemala, pretože jej žalobník oznámenie o úraze poslal iba 12. júna 1947. Otázka, či žalobník zaplatil poistnú prémiu včas, prichádzala by do úvahy len vtedy, keby bolo zistené, že tu v čase, keď nastal poistný prípad, bola poistná smluva.
Proti tomuto rozsudku krajského súdu podal generálny prokurátor sťažnosť