Input:

č. 85/1952 Sb. rozh. obč., Garance

č. 85/1952 Sb. rozh. obč.
Nebyla-li podnájemní smlouva schválena příslušným místním národním výborem podle § 12 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, nevznikl platný podnájemní poměr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze 17. ledna 1952, 6 Ok 5/52.)
Žalobci byl místním národním výborem přidělen dvoupokojový byt. Z tohoto bytu ponechal žalobce žalované – dceři majitelů domu – k užívání jeden pokoj, účastníci si nevyžádali souhlas místního národního výboru. Vlastníci domu slevili za to žalobci z činže 100 Kčs měsíčně. Pokoj byl podle žalobcova tvrzení ponechán žalované pro uskladnění nábytku. Později dal žalobce žalované ústní výpověď a když žalovaná pokoj nevyklidila, podal žalobu o vyklizení, tvrdě, že výpovědí smlouva zanikla, ježto nejde o chráněný nájem.
Okresní soud v Písku žalobě vyhověl. V odůvodnění uvedl, že nešlo o smlouvu podnájemní, nýbrž o smlouvu ve prospěch třetí osoby, neboť šlo o dohodu mezi žalobcem a vlastníky domu, kteří slevili žalobci 100 Kčs měsíčně z činže za to, že ponechal pokoj jejich dceři. Tato dohoda je však neplatná podle § 26 zák. č. 138/1948 Sb., neboť k ní došlo bez souhlasu příslušného místního národního výboru.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalované.
Z odůvodnění:
Názor prvého soudu, že šlo o smlouvu ve prospěch třetí osoby, nemá opory ve zjištění, která prvý soud učinil. Nebylo zjištěno, že účastníky smlouvy o užívání pokoje byli žalobce a některý z rodičů žalované. Z výpovědí rodičů žalované jako svědků naopak plyne, že smlouva byla uzavřena jen mezi žalobcem a žalovanou. Skutečnost, že úplata za smluvené užívání pokoje byla žalobci poskytována ve formě slevy na nájemném, nemohla nic změnit na smlouvě, která se týkala jediné užívání pokoje. Mohlo by tedy jít jen o smlouvu podnájemní mezi žalobcem a žalovanou.
Je ovšem otázka, zda došlo k uzavření platné smlouvy. V tomto směru souhlasí odvolací soud s názorem prvého soudu, že smlouva je neplatná pro nedostatek schválení místním národním výborem. Podle § 12 zák. č. 138/1948 Sb. mohou uživatelé bytu dát svůj byt zcela nebo zčásti v užívání jen se svolením místního národního výboru a to pouze osobám, u nichž jsou splněny podmínky § 4 odst. 1 zákona. Podle § 12 odst. 2 téhož zákona má se za to, že svolení podle odst. 1 bylo dáno, jestliže nebude do 15 dnů, nebo v obcích, v nichž místní národní výbory vykonávají též působnost okresních výborů, do 30 dnů od podání žádosti doručeno uživateli bytu zamítavé rozhodnutí místního národního výboru. Smlouvy o užívání bytů