Input:

č. 84/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 84/1957 Sb. rozh. tr.
Při zanedbaní povinné výživy se pachatel dopouští tolika trestných činů podle § 210 (odst. 1 nebo 2) tr. zák., kolik samostatných závazků vyživovat nebo zaopatřovat jiné osoby splatných v různé době po případě na různých místech pachatel zaviněně poruší.
(Rozhodnutí lidového soudu v Ústí nad Labem z 12. dubna 1957, 2 T 39/57.)
Obžalovaný v době od 1. května 1954 do února 1957 jako otec nezletilých dětí M a N žijících u své matky K neplatil soudem určené výživné v částce 5.340 Kčs a v době od 1. července 1956 do února 1957 neplatil výživné na své další dítě O žijící u druhé manželky obžalovaného L.
Lidový soud uznal obviněného vinným dvěma trestnými činy zanedbání povinné výživy podle § 210 odst. 1 tr. zák.
Z odůvodnění:
Ze zpráv veřejné bezpečnosti, ze spisů opatrovnického soudu, dále z výpovědí matek dětí a z doznání obžalovaného zjistil soud, že obžalovaný, který je otcem dvou dětí, a to M a N, jež žijí u své matky K, a dalšího dítěte O žijícího u své matky L, neplatí výživné na tyto děti. Podle pravomocného usnesení opatrovnického soudu z 16. března 1951 jest obžalovaný povinen platit na výživu a výchovu svých dětí M a N po 80 Kčs (v nových penězích), počínajíc dnem 1. března 1951, a podle rovněž pravomocného usnesení opatrovnického soudu ze 4. prosince 1966 má platit na své další dítě O rovněž 80 Kčs měsíčně, počínajíc dnem 1. července 1956. Obžalovaný však od 1. května 1954 na výživu M a N zaplatil jen nepatrné částky, takže jim dluží na výživném dohromady do února 1957 celkem 5.340 Kčs. Na výživném pro další dítě O nezaplatil v době od 1. července 1956 do února 1957 vůbec nic.
Obžalovaný své jednání doznává, hájí se však tím, že jeho zdravotní stav mu nedovoluje pracovat. Z lékařského potvrzení založeného ve spisech soud však zjistil, že obžalovaný je práce schopen a že nemůže vykonávat jen těžkou fysickou práci. Jak obžalovaný doznal a jak vyplývá ze zprávy veřejné bezpečnosti, obžalovaný vystoupil z JZD, kde dříve pracoval, a od té doby si práci