Input:

R 80/1957 (tr.); Garance

č. 80/1957 Sb. rozh. tr.
Pre posúdenie otázky, či obžalovaný sa dopustil trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 248 tr. zák. tým, že ako vodič motorového vozidla sa svojou nedbanlivosťou stretol s iným motorovým vozidlem v socialistickom vlastníctve, na ktorom tým spôsobil škodu nie nepatrnú, je treba zistiť zavinenie obžalovaného aj čo sa týka skutočnosti, že poškodené vozidlo bolo majetkom v socialistickom vlastníctve (teda treba zistiť, či obvinený vedel, že môže svojím konaním spôsobiť škodu nie nepatrnú práve na motorovom vozidle v socialistickom vlastníctve, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že takú škodu, nespôsobí, alebo to nevedel, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osojbné pomery vedieť mohol).
Za trestný čin menšieho významu v zmysle § 17a tr. zák. je možno prehlásiť iba trestný čin malého stupňa nebezpečnosti pre spoločnosť. Pre posúdenie, či ide o taký čin, nie je rozhodujúca iba malá škoda ním spôsobená, ale treba prihliadnuť na všetky okolnosti majúce podľa § 19 tr. zák. vplyv na stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. júna 1957, 2 Tz 97/57.)
Obžalovaný, vodič auta okresného poštového úradu, v čase zamestnania (keď jazdil s uvedeným autom) požil značné množstvo alkoholických nápojov a v stave opilosti, následkom ktorej neovládal auto, narazil s ním do stojacého osobného auta patriaceho národnému podniku, čím bola na autách spôsobená škoda spolu v sume asi 500 Kčs. Na obžalovaného bola podaná pre tento skutok obžaloba pre trestné činy opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák. a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 240 ods. 1 tr. zák.
Ľudový súd v Michalovciach rozsudkom z 5. marca 195/ uznal obžalovaného vinným iba trestným činom poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 ods. 1 tr. zák. Podľa § 17a tr. zák. súd upustil od potrestania obžalovaného. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu a tomuto súdu nariadil, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona vytkol, že ľudový súd vo svojom rozsudku sa neozaberal otázkou, či sa obžalovaný dopustil tiež trestného činu opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák., že nezistil riadne skutkový stav v smere, či obžalovaný spôsobil na majetku v socialistickom vlastníctve škodu nie nepatrnú a že vzhľadom na život páchateľa a na povahu činu nebolo ani upustenie od potrestania namieste.
Rozsudkom ľudového súdu bol porušený zákon.
Súd vo svojom rozsudku neodôvodnil, prečo má za to, že trestnú činnosť obžalovaného, ktorý podľa obsahu spisov si spôsobil ťažší stupeň opilosti, vediac, že bude riadiť motorové vozidlo, nie je možno posúdiť ako trestný čin opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák., ktorého znaky obžalovaný nepochybno naplnil. Aj keď súd dospel k záveru, že sa obžalovaný dopustil trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 tr. zák., mal posúdiť konanie tiež ako trestný čin opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák., lebo jednočinný súbeh týchto trestných činov je možný (viď č. 59/1956