Input:

č. 53/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 53/1957 Sb. rozh. obč.
Příspěvek na úhradu osobních potřeb nezl. dítěte za dobu minulou nelze stanovit podle stavu, který je v době vynesení rozhodnutí. Nutno brát zřetel i na případné změny nastalé za období, za které se výživné vyměřuje.
Při vyměřování úhrady osobních potřeb je nutno zjistit i platby, které výživou povinný na úhradu osobních potřeb učinil až do vyneseni rozhodnutí, súčtovat je na zadrželé výživné a podle výsledku stanovit počátek vyživovací povinnosti.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 24. září 1956, Cz 450/56.)
Nezletilý Alan Š. se narodil 11. října 1952. Jeho matka Libuše Š. teprve 14. září 1954 udala u lidového soudu v Kyjově, že otcem dítěte je Alfons V., který jí dosud dobrovolně přispíval na výživu dítěte, avšak činil tak nepravidelně a nízkými částkami. Alfons V. dne 16. října 1954 uznal otcovství k nezl. Alanu Š.
Lidový soud v Kyjově jako soud opatrovnický ponechal dítě ve výživě a výchově matčině a uložil otci aby k rukám matky platil od 1. ledna 1954 na dítě výživné 220 Kčs měsíčně. Do tohoto rozhodnutí podal stížnost jen otec dítěte, v níž mimo jiné uvedl, že mu není jasno, proč má platit výživné od 1. ledna 1954.
Krajský soud v Uh. Hradišti potvrdil usnesení soudu první stolíce s dodatkem, že na příspěvkovou povinnost budou otci dítěte započteny všechny platy, které učinil na výživné od 1. ledna 1954. Na výtku stížnosti, pokud jde o počátek vyživovací povinnosti, krajský soud uvedl, že podle údajů matky otec nepřispíval na výživu dítěte již po dobu jednoho roku. Krajský soud v odůvodnění též uvedl, že je samozřejmé, že otci budou na výživné započteny všechny platy, které na výživu nezletilé poskytl od 1. ledna 1954 tia výživné splatné po tomto dni.
Nejvyšší soud rozhodl na stížnost pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor, že uvedeným usnesením lidového soudu v Kyjově a krajského soudu v Uh. Hradišti, pokud jím lidový soud stanovil počátek vyživovací povinnosti až od 1. ledna 1954 a pokud krajský soud vyslovil, že na příspěvkovou povinnost budou otci dítěte započteny všechny platy, které učinil na výživné od 1. ledna 1954, byl porušen zákon.
Odúvodnění:
Při prvém určení výživného pro nezl. dítě uloží soud povinnému rodiči, aby platil výživné i za dobu před zahájením řízení, a to buď od narození dítěte nebo od doby, kdy přestal rodič svoji povinnost plnit ve společné domácnosti, pokud by ovšem jednotlivé měsíční splátky nebyly promlčeny. Soud přitom není vázán návrhy účastníků nebo jiných osob, ani co do výše výživného ani co do doby, od kdy má být výživné poskytováno (srov. rozhodnutí č. 127/1954 Sbírky rozhodnutí čs. soudů). Při stanovení doby, od kdy má povinný platit výživné, je ovšem nutno vzít zřetel na částky, které byly povinným rodičem již zaplaceny. Nutno tak učinit již z toho důvodu, že povinný by nemohl částky zaplacené před vznikem exekučního titulu uplatňovat námitkami podle § 441 o. s. ř. (Srov. obdobné rozhodnutí č.