Input:

č. 52/1951 Sb. rozh. tr., Garance

č. 52/1951 Sb. rozh. tr.
Nesprávný postup při vybavování peněžních zásilek poštovním zaměstnancem je porušením povinnosti veřejného činitele jen tehdy, obstarával-li tu pachatel věci veřejné, byv k tomu povolán.
(Rozhodnutí okresního soudu v Nymburce z 11. prosince 1950, T 310/50.)
Obviněný jako zaměstnanec národního podniku Československá pošta byl vedoucím skupiny zaměstnanců, která pracovala v noční službě na poštovní exposituře na nádraží. Jeho povinností bylo kontrolovat došlé uzávěry, t. j. uzávěry poštovních pytlů, v nichž byly dopravovány peníze a jejichž obsah byl porovnáván s průvodními listinami. Obviněný byl po dobu noční služby jako vedoucí pracovní skupiny a zmocněnec přednosty expositury odpovědný za dodržování předpisů o manipulaci s cennými zásilkami. Když pak s ostatními zaměstnanci odešel k vlaku, kde dozíral na nakládání pytlů s penězi, nechal v kanceláři na stole ležet 4 pytle obsahující celkem 777.000,– Kčs, ačkoliv bylo v takovém případě jeho služební povinností, aby pytle s penězi zamkl do železné truhly a zamkl též dveře kanceláře. Tyto povinnosti obviněný znal. Když se asi po čtvrthodině vrátil do kanceláře, zjistil, že pytle s penězi na stole nejsou. Byly z neuzamčené kanceláře odcizeny nezjištěným pachatelem, který využil nepřítomnosti obviněného a ostatních zaměstnanců.
Okresní soud uznal obviněného vinným trestným činém porušení povinnosti veřejného činitele podle § 176 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) tr. zák. a odsoudil ho k 6 měsícům odnětí svobody nepodmíněně a k náhradě částky Kčs 777.000 národnímu podniku Československá pošta.
Z důvodů:
Obviněný svým jednáním zmařil zajištění bezpečné dopravy peněžních zásilek národním podnikem Československá pošta tím, že z nedbalosti nesplnil svou povinnost, která mu byla služebně uložena, a způsobil tím národnímu podniku značnou majetkovou škodu.
Pro závěr, že jednání obviněného je porušením povinností veřejného činitele, je třeba zjištění, zda obviněný při své služební činnosti spojené s kontrolou, ukládáním a vybavováním peněžních zásilek dopravovaných poštou obstarával veřejné věci, byv k tomu povolán (§ 75 odst. 10 tr. zák.).
Zákonem č. 151/1949 Sb. ve znění zákona č. 150/1950 Sb. byl z dosavadního státního podniku Československá pošta zřízen národní podnik s názvem „Československá pošta, národní podnik“, jehož zaměstnanci – jako též obviněný – jsou v soukromoprávním poměru. Ze zvláštní povahy úkolů, jež plní tento národní podnik obstaráním styku poštovního, telegrafního a telefonního, resp. i činností jiných (§ 2 vl. nař. č. 152/1949 Sb., jímž se vydává organisační statut národního podniku