Input:

R 38/1953; Garance

č. 38/1953 Sb. rozh. obč.
V řízení o přijetí věci do soudní úschovy (§§ 359 a násl. o. s. ř.) B zkoumá soud jen, zda jsou tu podmínky uložení do soudní úschovy Dodle § 316 o. z.; otázku, zda se uložení stalo po právu a jaké má firávní účinky, v tomto řízení řešit nelze.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti ze 17. října 1952, 5 Ok 575/52.)
Okresní soud v Uherském Hradišti přijal od složitele do soudní úschovy částku 12.000 Kčs, která podle tvrzení složitele patří věřiteli podle smlouvy o pronájmu honitby, věřitel však ji odepřel přijmout.
Krajský soud nevyhověl stížnosti věřitele.
Z odůvodnění:
Věřitel tvrdil, že smlouva o pronájmu honitby, na základě níž složitel uložil částku 12.000 Kčs do soudní úschovy, je neplatná a navrhl proto, aby usnesení okresního soudu bylo změněno tak, že se návrh na přijetí částky 12.000 Kčs do soudní úschovy zamítá. Stížnost však není důvodná.
Podle § 316 o. z. je dlužník nebo ten, kdo má za něho plnit, oprávněn uložit dluhovanou věc do soudní úschovy, nelze-li závazek splnit z důležitého důvodu, zejména je-li věřitel neznám, nepřítomen nebo v prodlení.
Ani stěžovatel sám nepopírá, že odepřel přijmout částku 12.000 Kčs, kterou mu složitel poslal. Tím však byla splněna podmínka stanovená v §