Input:

R 24/1954 (tr.); Garance

č. 24/1954 Sb. rozh. tr.
Proti usnesení soudu, jímž byla zamítnuta žádost obviněného, aby mu byly vydány věci, které mu byly odňaty pro účely trestního řízení (§ 127 tr. ř.), není stížnost přípustná.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 27 října 1953 4 To 213/53.)
Proti obviněnému bylo zavedeno trestní řízení pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 tr. zák.. jehož se podle údajů žaloby dopustil ke škodě sdruženého komunálního podniku v M. V přípravném řízení byly obviněnému bezpečnostními orgány zabaveny (odňaty peníze v částce 35.000 Kčs, jež byly po podání žaloby uloženy co trestního deposita.
Lidový soud v Chebu zamítl žádost obviněného o vydání peněz obviněnému odňatých a uložených do trestního deposita. Své rozhodnutí odůvodnil tím. že obviněný je stíhán pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 tr. zák.. kterým poškodil podle údajů žaloby majetek sdruženého komunálního podniku. Tento podnik uplatňuje také v trestním řízení nárok na náhradu škody ve výši 50.004 Kčs. V přípravném řízení byly obviněnému zabaveny peníze, o kterých je podezření, že byly nabyty trestným činem (§ 129 tr. ř.). Tyto peníze v částce 35.000 Kčs byly pak uloženy do trestného deposita. Obviněný žádá nyní, aby mu tyto peníze byly vráceny, a to alespoň jejich část, protože prý nebylo až dosud zjištěno, že by byl komunální podnik nějakým způsobem poškodil. Poněvadž trestní řízení však dosud skončeno není, nelze s konečnou platností vyslovit, že obviněný svým jednáním SKP nepoškodil. Nutno naopak počítat s možností, že odňaté peníze byly skutečně získány trestným