Input:

č. 24/1953 Sb. rozh. tr., Garance

č. 24/1953 Sb. rozh. tr.
Pro posouzení otázky, zda mohlo být nekalým jednaním ohroženo plynulé zásobování předměty potřeby ve smyslu § 134 odst. 1 tr. zák. je směrodatná situace na trhu s takovými předměty, jak se jeví v době činu, a ne předem a všeobecně stanovené množství nebo hodnota těchto předmětů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 19. listopadu 1952, 2 Tk 110/52.)
Obviněný – samostatný rolník vlastnící 19 ha pozemků – žádal na ONV povolení domácí porážky vepře o váze 150 kg. Protože neměl dosud splněny všechny dodávky v živočišné výrobě, byla mu porážka povolena s podmínkou, že odvede polovinu poraženého vepře na povinnou dodávku. Aby však získal povolení domácí porážky bez tohoto omezení, vypůjčil si od Zemědělského výrobního družstva v sousední obci vepře o váze 144 kg, uváděje, že je potřebuje ke splnění dodávky na první čtvrletí 1952. Na takto získaného vepře vylákal pak na MNV dobytčí pas, v němž udal, že se jedná o vepře určeného k dodávce. Tohoto vepře sice odevzdal na dlužnou dodávku, čímž dosáhl povolení domácí porážky bez předchozího omezení. Zemědělskému výrobnímu družstvu však vrátil později jiného svého vepře o váze pouze 84 kg a zbytek doplatil v penězích. Veřejné zásobování tak zkrátil o 60 kg vepřového masa.
Okresní soud v Třešti zprostil podle § 162 písm. a) tr. ř. obviněného žaloby pro trestný čin ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zák. V odůvodnění rozsudku uvedl, že se obviněný sice dopustil určitého nekalého jednám, kterým však nemohlo být ohroženo plynulé zásobování předměty potřeby alespoň části obyvatelstva nějakého místa a že se proto obviněný dopustil nejvýše přestupku podle trestního zákona správního, nikoli však zažalovaného trestného činu.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora, zrušil rozsudek okresního soudu a uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zák. a uložil mu trest podle téhož zákonného ustanovení.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor ve svém odvolání uvádí, že první soud por chybil, když obviněného zprostil žaloby. Ani v