Input:

R 237/1950 (tr.); Garance

č. 237/1950 Sb. rozh. tr.
Na úmyseľ mariť lebo sťažiť prevádzenie lebo plnenie jednotného hospodárskeho plánu možno usudzovať aj z okolností, ktoré nasvedčujú tomu, že roľník úmyseľne neplní smluvné dodávky.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. júna 1950, To 352/50.)
Obžalovaný roľník, ktorý je vlastníkom 45 kj. pozemkov, neobhospodáril svoje pozemky odbome. Nepreviedol riadnu hlbokú orbu ani v jeseni ani na jar, v dôsledku čeho výnosnosť jeho pozemkov bola len 1 q obilia na 1 kj., kdežto u iných pozemkov činila až 6–7 q. Hoci mal 4 dojné krávy a v domácnosti sú len traja, neodevzdal na smluvný záväzok ani liter mlieka, a hoci mal 15 sliepek, ktoré mu niesly, a mal odovzdať 680 kusov vajec, odovzdal len 70 kusov. Na záväzok 28 q obilia odovzdal len 3 q raže a 3,30 q ječmeňa a miesto 23 q zemiakov len 4 q. Mäso z ošípaných neodevzdal vôbec, hoci mal odevzdat 224 kg, a na 712 kg hovädziny odovzdal len 300 kg, hoci choval celkom 8 kusov rožného statku.
Okresný súd v Lučenci z toho usúdil, že obžalovaný z nedbanlivosti porušil povinnosť vyplývajúcu z jeho povolania, hoci mohol vedieť, že tým ohrožuje uskutočňovanie jednotného hospodárskeho plánu, a uznal ho vinným prečinom ohrdžovania tohto plánu podľa § 38 zák. č. 231/1948 Sb.
Krajský súd vyhovel odvolaniu verejného obžalobcu z výroku o vine, zrušil rozsudok ve výroku o kvalilikácii a vo výrokoch s tým súvisiacich a uznal obžalovaného vinným zločinom sabotáže podľa § 36 ods. 1 tohto zákona.
Z dôvodov:
Verejný obžalobca právom uplatňuje, že v súdenej veci sú zistené okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že obžalovaný konal v úmysle v ničom neprispievať k plneniu jednotného hospodárskeho plánu. Obžalovanému išlo o to, aby sám mal toľko, koľko pre seba potrebuje, a nechcel plniť svoj záväzok.
K tomu záveru musel odvolací súd prísť, keď uvážil všetky okolnosti, ktoré v tejto veci boly zistené, a to že obžalovaný nepreviedol jasennú a jarnú orbu podľa predpisov a následkom toho sa mu