Input:

č. 12/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 12/1955 Sb. rozh. tr.
Při ukládání vedlejších trestů fakultativních (jež může, ale nemusí podle zákona uložit), musí soud uvážit nejen, jsou-li splněny v souzeném případě podmínky pro uložení takových trestů uvedené výslovně v příslušných zákonných ustanoveních o vedlejším trestu, nýbrž musí uvážit i hlediska stanovená v § 17 odst. 1 tr. zák. o účelu trestu se zřetelem k souzenému případu a teprve potom rozhodnout, zda fakultativní vedlejší trest uloží.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. prosince 1954, 1 Tz 255/54.)
Obviněný, samostatný zemědělec, hospodařící na 9,5 ha půdy (z toho 8 ha půdy orné), nedodal následkem nedbalého hospodaření různé rostlinné a živočišné produkty z předepsaných dodávek za r. 1950 až 1952.
Lidový soud v Novém Bydžově uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 tr. zák. V rozsudku vyslovil lidový soud též podle § 51 tr. zák. zákaz samostatného hospodaření obviněného v zemědělství na dobu šesti let. Tento vedlejší trest zákazu činnosti odůvodnil v podstatě tím, že obviněný, ačkoli měl předepsanou celkem malou dodávkovou povinnost, nejevil o hospodaření zájem, nedodržoval agrotechnické lhůty a i v době nejpilnějších zemědělských prací trávil čas v hostincích, a že vzhledem k těmto svým vlastnostem nezaručuje řádné obdělávání svého hospodářství, alespoň v blízké budoucnosti. Tento rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podáné generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového, soudu ve výroku o zákazu činnosti.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona dovozuje, že lidový soud výrokem o trestu zákazu činnosti porušil zákon v ustanovení § 51 tr. zák., protože sc blíže nezabýval příčinami, které obviněného vedly k nedbalému hospodaření, dále nezhodnotil, že obviněný je kolísavý :střední rolník zatížený předsudky kapitalistického hospodaření, kterého nutno soustavně přesvědčovat, a posléze, že uvedený trest tu nepůsobil výchovně na ostatní členy společnosti ve smyslu § 17 odst. 1 písm. c) tr. zák., neboť vzbudil svými následky nevůli ostatních řádně hospodařících zemědělců v obci.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Lidový soud sice správně posoudil, že nedodávky byly zaviněny nedbalým hospodařením obviněného, a že hledíc k jejich výši, bylo stěžováno