Input:

č. 4575/2024 Sb. NSS; Daňové řízení: povaha námitky proti exekučnímu příkazu Garance

č. 4575/2024 Sb. NSS
Daňové řízení: povaha námitky proti exekučnímu příkazu
k zákonu č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
k § 159 daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021
k § 68 písm. a) soudního řádu správního
Ani po novele provedené zákonem č. 283/2020 Sb., účinné od 1. 1. 2021, nepředstavuje námitka podle § 159 daňového řádu podaná proti exekučnímu příkazu řádný opravný prostředek ve smyslu § 68 písm. a) s. ř. s., který je nutné vyčerpat před podáním správní žaloby.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2024, čj. 8 Afs 59/2023-39)
Prejudikatura: č. 454/2005 Sb. NSS, č. 1409/2007 Sb. NSS, č. 1113/2007 Sb. NSS, č. 1255/2007 Sb. NSS, č. 1915/2009 Sb. NSS, č. 2321/2011 Sb. NSS, č. 2838/2013 Sb. NSS, č. 3060/2014 Sb. NSS, č. 3104/2014 Sb. NSS, č. 3410/2016 Sb. NSS, č. 3539/2017 Sb. NSS, č. 3579/2017 Sb. NSS, č. 3632/2017 Sb. NSS, č. 3873/2019 Sb. NSS, č. 4078/2020 Sb. NSS, č. 4169/2021 Sb. NSS., č. 4184/2021 Sb. NSS a č. 4517/2023 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., č. 424/2001 Sb., č. 240/2005 Sb., č. 313/2017 Sb.,č. 206/2021 Sb. a č. 79/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 493/06).
Věc: R. F. proti Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu o nařízení daňové exekuce, o kasační stížnosti žalobce.

Podstatou této věci byla otázka, zda je námitka podle § 159 daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2021, podaná proti exekučnímu příkazu řádným opravným prostředkem, jenž je účastník daňového řízení povinen bezvýsledně vyčerpat ve smyslu § 68 písm. a) s. ř. s. před podáním žaloby proti rozhodnutí správního (daňového) orgánu.
Žalobce brojil proti čtyřem exekučním příkazům na srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, na prodej nemovitých věcí a na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 2. 2023, čj. 14 Af 6/2023-125, žalobu odmítl pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. a) s. ř. s., neboť žalobce před podáním žaloby nevyčerpal řádný opravný prostředek v řízení před správním orgánem. V této věci byla přípustným řádným opravným prostředkem námitka podle § 159 daňového řádu. Podle městského soudu není pochyb, že zákonodárce změnou § 159 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb. v odstavci 5 tohoto ustanovení fakticky doplnil taxativní výčet řádných opravných prostředků uvedený v § 108 odst. 1 písm. a) daňového řádu (tj. odvolání a rozklad) o námitku podle § 159 daňového řádu, je-li podána proti rozhodnutí správce daně při placení daní, proti němuž zákon nepřipouští podání odvolání. Vzhledem k zásadní změně rozhodné právní úpravy podle městského soudu nelze aplikovat závěry dřívější judikatury, konkrétně usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správní soudu ze dne 19. 2. 2019, čj. 1 Afs 271/2016-53, č. 3873/2019 Sb. NSS, ANAFRA, jež vycházejí z původní právní úpravy účinné do 31. 12. 2020, podle které nebyla námitka v § 159 daňového řádu výslovně zakotvena jako řádný opravný prostředek. Nyní účinná právní úprava je zcela jednoznačná a námitka je výslovně stanovena jako řádný opravný prostředek.
Proti usnesení