Input:

č. 4573/2024 Sb. NSS; Střelné zbraně: povaha zápisu či výmazu údaje z centrálního registru zbraní; Řízení před soudem: přezkum nevymazání údaje z centrálního registru zbraní Garance

č. 4573/2024 Sb. NSS
Střelné zbraně: povaha zápisu či výmazu údaje z centrálního registru zbraní
Řízení před soudem: přezkum nevymazání údaje z centrálního registru zbraní
k § 73a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
k § 65 odst. 1 a § 82 soudního řádu správního
I. Zápis údaje do centrálního registru zbraní (§ 73a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) či jeho výmaz není rozhodnutím dle § 65 odst. 1 s. ř. s.
II. Proti nevymazání údaje z centrálního registru zbraní (§ 73a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) se lze bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu dle § 82 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2024, čj. 6 As 262/2022-44)
Prejudikatura: č. 2206/2011 Sb. NSS, č. 3196/2015 Sb. NSS, č. 3379/2016 Sb. NSS, č. 3779/2018 Sb. NSS a č. 3931/2019 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 147/2019 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 2398/18).
Věc: Řehák & Řehák, v. o. s., proti Policejnímu prezidiu České republiky o vydání rozhodnutí, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobkyně se u Městského soudu v Praze žalobou proti nečinnosti domáhala, aby žalovaný rozhodl o její žádosti ze dne 27. 10. 2021 o výmaz zbraní z centrálního registru zbraní (dále též „CRZ“).
Žalobkyně je podnikatelkou v oboru zbraní a střeliva a dle § 31 zákona o zbraních je držitelem zbrojní licence vydané pro skupiny oprávnění A, B, C, D, E. Na zbraních, o jejichž výmaz žádala, provedla úpravy, o nichž měla za to, že v jejich důsledku došlo ke změně kategorie zbraní z původní kategorie B na zbraně kategorie D zákona o zbraních ve znění účinném do 29. 1. 2021. Zbraně s provedenými úpravami předložila Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který dne 31. 1. 2020 rozhodl, že zbraně s vlastnostmi vymezenými v tomto rozhodnutí spadají do kategorie D.
Následně žalobkyně ohlásila provedení úprav Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje jako příslušnému útvaru policie dle § 39 odst. 1 písm. q) zákona o zbraních a předložila zbraně k prohlídce. Sdělením ze dne 25. 8. 2021 krajské ředitelství žalobkyni uvědomilo, že zbraně odpovídají zbrani kategorie C-I, avšak dle platného § 3 odst. 4 zákona o zbraních (ve znění účinném od 30. 1. 2021) se na ně nadále pohlíží jako na zbraně původní kategorie.
Dne 27. 10. 2021 předložila žalobkyně žalovanému žádost, aby zbraně jako zbraně kategorie D vymazal ze systému CRZ. Žalobkyně uvedla, že ze sdělení ze dne 25. 8. 2021 nevyplývá, že by zbraně po provedení úprav a po kontrole těchto úprav příslušným útvarem policie nebyly zbraněmi kategorie D. Žalobkyně poukázala na rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že její žádost nemůže být negativně dotčena aktuálně (od 30. 1. 2021) účinným zněním zákona o zbraních. Dále poukázala na znění přechodných ustanovení tohoto zákona a na správní praxi.
Na žádost žalobkyně reagoval žalovaný vyrozuměním ze dne 3. 11. 2021, v němž žalobkyni informoval o postoupení podání příslušnému