Input:

č. 4553/2024 Sb. NSS, Státní sociální podpora: kritéria pro určení nezaopatřených nezletilých dětí ve střídavé péči jako společně posuzovaných osob pro účely příspěvku na bydlení Garance

č. 4553/2024 Sb. NSS
Státní sociální podpora: kritéria pro určení nezaopatřených nezletilých dětí ve střídavé péči jako společně posuzovaných osob pro účely příspěvku na bydlení
k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
k § 4 odst. 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
k § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, stanoví s odkazem na § 4 odst. 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve vztahu k nezaopatřeným nezletilým dětem svěřeným do střídavé péče rozvedených rodičů posloupnost kritérií pro určení společně posuzovaných osob. Primární je prohlášení jednoho z rodičů, že spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, učiněné dle § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Není-li ho, nastupuje možnost souhlasného prohlášení těchto rodičů o tom, se kterým z nich bude dítě společně posuzováno. Posledním kritériem stanoveným v § 4 odst. 3 větě první zákona o životním a existenčním minimu, sloužícím k určení společně posuzovaných osob, je svěření dítěte do péče (výchovy).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2023, čj. 7 Ads 138/2022-26)
Prejudikatura: č. 3961/2020 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 344/2021 Sb.
Věc: A. H. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o příspěvek na bydlení, o kasační stížnosti žalovaného.

Předmětem sporu byla otázka, zda je dohoda rodičů nezletilého nezaopatřeného dítěte svěřeného do jejich střídavé péče o tom, s kým bude toto dítě společně posuzováno, nezbytnou podmínkou pro určení okruhu společně posuzovaných osob ve vztahu k příspěvku na bydlení.
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Olomouci (dále jen „úřad práce“) rozhodnutím ze dne 12. 4. 2021 žalobci nepřiznal od 1. 7. 2020 příspěvek na bydlení dle zákona o státní sociální podpoře. Podle úřadu práce žalobce nedoložil podklady rozhodné pro stanovení okruhu společně posuzovaných osob dle § 7 zákona o státní sociální podpoře. Žalobce je totiž rozvedený a jeho nezletilá nezaopatřená dcera byla svěřena do střídavé péče rodičů. V takovém případě podle úřadu práce zákon o státní sociální podpoře v § 7 odst. 3 písm. a) vyžaduje předložení dohody rodičů o tom, s kým se bude nezletilé nezaopatřené dítě posuzovat. Jelikož žalobce příslušnou dohodu nepředložil a úřad práce není oprávněn rozhodnout sám o tom, s kým se bude nezletilé dítě posuzovat, nemohl být příspěvek na bydlení přiznán. Odvolání žalobce proti rozhodnutí úřadu práce žalovaný rozhodnutím ze dne 25. 5. 2021 zamítl.
Rozhodnutí žalovaného zrušil Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 2. 6. 2022, čj. 22 A 47/2021-33, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Podle krajského soudu bylo namístě postupovat primárně podle § 7 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře a § 4 zákona o životním a existenčním minimu. Jelikož nebylo zjištěno, že by některý z rodičů uplatňoval daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti („sleva na dítě“), nebylo možné použít toto kritérium podle § 4