Input:

č. 4546/2024 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na přenechání technického zhodnocení při ukončení nájmu nemovité věci Garance

č. 4546/2024 Sb. NSS
Daň z přidané hodnoty: uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na přenechání technického zhodnocení při ukončení nájmu nemovité věci
k § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (v textu jen „zákon o DPH“)
Na přenechání technického zhodnocení nájemcem pronajímateli za úplatu při ukončení nájmu nemovité věci se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2023, čj. 2 Afs 323/2021-56)
Prejudikatura: č. 2212/2011 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 13. 6. 2013, Promociones y Construcciones BJ 200 (C-125/12), ze dne 26. 4. 2017, Farkas (C-564/15), ze dne 13. 2. 2019, Human Operator (C-434/17), a ze dne 30. 6. 2022, DGRFP Bucureşti (C-146/21).
Věc: Grandi Stazioni Česká republika, s. r. o., proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobkyně.

Právní předchůdkyně žalobkyně (GRANDI STAZIONI, S.p.A.), uzavřela jako nájemce dne 17. 12. 2003 nájemní smlouvu se společností České dráhy, a. s., jako pronajímatelem, jímž se následně stala Správa železniční dopravní cesty. Předmětem nájmu byly vymezené části budov Hlavního nádraží v Praze. Předmětem smlouvy byl závazek pronajímatele umožnit nájemci užívání předmětu nájmu pro jeho podnikatelský záměr a povolit mu provést revitalizaci a tomu odpovídající závazek nájemce provést revitalizaci ve sjednané lhůtě způsobem ujednaným v dokumentaci stavby, dočasně využívat předmět nájmu pro svůj podnikatelský záměr a hradit nájemné způsobem dohodnutým ve smlouvě.
Revitalizací se dle smlouvy rozuměla rekonstrukce, modernizace, přestavby a opravy předmětu nájmu stavebními, případně montážními pracemi včetně dodávek materiálů a technologických dodávek a prací nutných pro přemístění zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné obchodní soutěže a nabídkou nájemce podanou v rámci soutěže, upřesněném v pronajímatelem schválené dokumentaci stavby zajištěné nájemcem.
Žalobkyně na základě nájemní smlouvy zajistila na vlastní náklady revitalizaci prostor, které poté užívala a v rámci podnikání podnajímala třetím osobám. Změny provedené při revitalizaci evidovala jako technické zhodnocení pronajatých prostor, které podle čl. 8.6.1 nájemní smlouvy odepisovala se souhlasem pronajímatele. Smluvní strany si v čl. 8.6.2 nájemní smlouvy sjednaly vypořádání vynaložených nákladů na technické zhodnocení tak, že pronajímatel uhradí po skončení účinnosti smlouvy nájemci vynaložené náklady na technické zhodnocení ve výši daňové zůstatkové ceny technického zhodnocení, které se souhlasem pronajímatele odpisoval. Sjednaly, že výdaje nájemce na technické zhodnocení jsou ke dni ukončení doby nájmu nepeněžním plněním nad rámec sjednaného nájemného. Po uplynutí doby nájmu dle čl. 5 smlouvy si sjednaly ocenění nepeněžního plnění daňovou zůstatkovou cenou technického zhodnocení ve výši 0 Kč. V čl. 5.1 smlouvy byla doba nájmu sjednána na 10 let od nabytí právní moci stavebního povolení