Input:

č. 4534/2023 Sb. NSS; Správní trestání: závaznost pravidel chování pro lyžaře vydaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) Garance

č. 4534/2023 Sb. NSS
Správní trestání: závaznost pravidel chování pro lyžaře vydaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS)
k § 2900 občanského zákoníku
Pravidla chování pro lyžaře vydaná Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) nejsou právně závazným předpisem a není ani patrné, že by v prostředí České republiky nabyla povahu obyčejového práva. Jejich dodržování však obvykle směřuje k zajištění rozumné míry bezpečí na sjezdových tratích, neboť jde o pravidla racionální, opírající se o širokou zobecněnou zkušenost s danou činností. Tato pravidla za běžných okolností lze považovat za měřítko pro posouzení, zda lyžař (snowboardista) na sjezdovce dbá obecné prevence (§ 2900 občanského zákoníku), a zároveň za jakýsi návod, jak se v tomto ohledu má na sjezdovce chovat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2023, čj. 2 As 275/2020-35)
Prejudikatura: č. 3014/2014 Sb. NSS; č. 55/2010 Sb. rozh. tr.
Věc: P. M. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje, za účasti M. R., o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce byl rozhodnutím Městského úřadu Česká Třebová ze dne 17. 7. 2019 uznán vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití z nedbalosti podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Během lyžování totiž měl na sjezdovce Peklák v České Třebové dne 10. 2. 2018 okolo 18:30 způsobit osobě zúčastněné na řízení M. R. (dále jen „poškozený“) při srážce zranění uvedená v lékařské zprávě ze dne 1. 4. 2018 a hospitalizaci na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Pardubické nemocnice od 12. do 16. 2. 2018. Městský úřad žalobci uložil pokutu ve výši 2000 Kč. V souladu s § 89 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), městský úřad odkázal poškozeného s jeho požadavkem na náhradu škody v celkové výši 61 702 Kč na soud.
Na základě odvolání žalobce změnil žalovaný svým rozhodnutím ze dne 22. 10. 2019 rozhodnutí městského úřadu tak, že žalobci uložil pokutu ve výši 1000 Kč. Ve zbývající části odvolání zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích. Ten rozsudkem ze dne 23. 6. 2020, čj. 61 A 8/2019-61, žalobu zamítl. Shledal, že v řízení před městským úřadem byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. S jistotou uzavřel, že žalobce poškozenému ublížil na zdraví, čímž naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích, a to přinejmenším ve formě nevědomé nedbalosti.
Krajský soud odkázal na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu. Z ní vyplývá, že poruší-li lyžař svou povinnost přizpůsobit rychlost a způsob jízdy na lyžích svým schopnostem a zkušenostem a celkové situaci na místě, jímž projíždí, lze u něho dovodit porušení tzv. obecné prevenční povinnosti podle § 2900 občanského zákoníku. Ačkoli pravidla chování pro lyžaře vydaná Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) nejsou obecně závazným právním předpisem, pro lyžaře na sjezdové trati závazná jsou a jejich zaviněné nedodržení znamená porušení právní