Input:

č. 4532/2023 Sb. NSS; Provoz na pozemních komunikacích: povinnosti řidiče při zařazování z připojovacího do průběžného jízdního pruhu Garance

č. 4532/2023 Sb. NSS
Provoz na pozemních komunikacích: povinnosti řidiče při zařazování z připojovacího do průběžného jízdního pruhu
k § 12 odst. 5 a 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Povinnost řidiče jedoucího v průběžném jízdním pruhu zařazovat se na konci pruhu, který přestal být průběžný, upravenou v § 12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nelze bez dalšího přenášet na řidiče jedoucího v připojovacím jízdním pruhu, jehož povinnosti jsou upraveny v § 12 odst. 7 tohoto zákona, a trestat jej za zařazení v průběhu připojovacího pruhu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2023, čj. 9 As 181/2023-31)
Věc: T. M. proti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 11. 2022 zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Šlapanice ze dne 12. 8. 2022, kterým byl žalobce shledán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu. Žalobce se daného přestupku dopustil tím, že dne 6. 9. 2021 kolem 11:25 hod. při připojování do pravého průběžného jízdního pruhu v úseku dálnice D1, na km 206,5 ve směru jízdy na Prahu, najel před kamion se svým vozidlem takovým způsobem, že ohrozil jeho řidiče, v důsledku čehož došlo k nárazu pravé přední části kamionu do levé zadní části žalobcova vozidla. Tímto jednáním žalobce porušil povinnost dle § 12 odst. 7 zákona o silničním provozu, za což mu bylo uložena pokuta ve výši 1 500 Kč.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozsudkem ze dne 30. 6. 2023, čj. 41 A 1/2023-26, zrušil rozhodnutí žalovaného i městského úřadu a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Dle krajského soudu nemohl obstát závěr žalovaného o “absolutní“ odpovědnosti za střet řidiče zařazujícího se z připojovacího do průběžného jízdního pruhu. Odmítl též tvrzení, že pravidlo o zařazování se až na konci průběžného pruhu dle § 12 odst. 5 zákona o silničním provozu je nutné aplikovat také v případě končícího připojovacího pruhu za tzv. souběžné jízdy. Tento postup žalovaného představuje nepřípustné rozšiřování trestní represe. Skutkovou podstatu nelze dovozovat pouze ze smyslu zákona. V dané věci šlo o posouzení povinnosti žalobce neohrozit řidiče kamionu při napojování do průběžného jízdního pruhu z připojovacího jízdního pruhu. Zákon o silničním provozu nestanoví, že napojující se řidič nese vždy odpovědnost za střet, k němuž došlo. Ustanovení § 12 odst. 7 zákona o silničním provozu je zvláštním ustanovením vůči § 12 odst. 5 uvedeného zákona a plně nahrazuje pravidla v něm stanovená.
Krajský soud považoval za nesprávnou argumentaci žalovaného, že se v závislosti na dopravní situaci v průběžném a připojovacím jízdním pruhu mění jejich právní režim. Tato situace by byla pro řidiče nepředvídatelná, jelikož připojovací jízdní pruh by byl chvíli připojovacím a pak by se změnil na průběžný a přestal by jím být až na svém konci, kde by se dle žalovaného mělo