Input:

č. 4525/2023 Sb. NSS; Vyvlastnění: inhibitorium jako omezení ve smluvní volnosti Garance

č. 4525/2023 Sb. NSS
Vyvlastnění: inhibitorium jako omezení ve smluvní volnosti
k § 44a odst. 1 a § 47 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
k § 5 odst. 5 písm. b) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Generální inhibitorium [§ 44a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti], spjaté s doručením vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce a dopadající na veškerý majetek povinného včetně nemovitostí, a speciální inhibitorium (§ 47 odst. 6 téhož zákona), spjaté s postižením dotčených pozemků exekučními příkazy k prodeji nemovitostí, představují omezení ve smluvní volnosti právními předpisy nebo rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci ve smyslu § 5 odst. 5 písm. b) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, která vyvlastňovanému zakazují převést vlastnické právo k dotčeným pozemkům. Zjistí-li vyvlastnitel existenci tohoto omezení, není povinen provádět negociační proces před podáním žádosti o vyvlastnění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2023, čj. 6 As 204/2023-42)
Prejudikatura: č. 3188/2015 Sb. NSS.
Věc: J. H. proti Ministerstvu dopravy, za účasti Ředitelství silnic a dálnic ČR, o vyvlastnění, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 13. 9. 2022 vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dvě rozhodnutí, kterými bylo žalobci odňato spoluvlastnické právo (podíl o velikosti id. 1/3) k několika pozemkům nacházejícím se v katastrálním území Lužany u Jičína s tím, že z důvodu záměru realizace stavby „D35 Úlibice - Hořice“ přechází vlastnické právo na Českou republiku a právo hospodařit s majetkem státu má osoba zúčastněná na řízení. Odvolání žalobce proti těmto rozhodnutím žalovaný zamítl rozhodnutími ze dne 21. 3. 2023.
Žalobce napadl obě rozhodnutí žalovaného u Krajského soudu v Hradci Králové, který však jeho žalobu rozsudkem ze dne 27. 6. 2023, čj. 30 A 44/2023-103, zamítl. V odůvodnění uvedl, že právní úprava sice jako podmínku přípustnosti vyvlastnění stanoví pokus o dohodu vyvlastnitele s vyvlastňovaným, nicméně tato podmínka nemusí být splněna, je-li vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo k pozemku (stavbě) na někoho jiného. Z výpisů z katastru nemovitostí krajský soud zjistil, že k dotčeným pozemkům byly vydány exekuční příkazy k prodeji nemovité věci. V důsledku blokačních účinků těchto příkazů, které nastávají ze zákona, proto pro žalobce platil zákaz převedení pozemků na jinou osobu. Z tohoto důvodu tedy vyvlastnitel (osoba zúčastněná na řízení) nebyl povinen vést předběžný negociační proces s vyvlastňovaným, neboť s ohledem na princip pravdivosti zápisů ve veřejných seznamech vycházel ze správnosti zápisů v katastru nemovitostí.
Krajský soud poukázal na skutečnost, že u jednoho z rozhodnutí žalovaného byly exekuční příkazy k prodeji nemovitosti zapsány do katastru nemovitostí s právními účinky ode dne 23. 3. 2020 a osoba zúčastněná na řízení podala žádost o zahájení vyvlastňovacího