Input:

92/1951 Sb., Zákon o branné výchově, platné do 1.5.1961 Archiv

č. 92/1951 Sb., Zákon o branné výchově, platné do 1.5.1961
[zrušeno č. 40/1961 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. listopadu 1951
o branné výchově.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Účel branné výchovy.
§ 1.
Účelem branné výchovy je zajištění řádné přípravy nejširších vrstev pracujícího lidu k plnění úkolů obrany vlasti, prohloubení jednoty pracujícího lidu s lidově demokratickou armádou, výchova pracujícího lidu k věrnosti a spojeneckému svazku se Sovětským svazem a se státy lidové demokracie, zvýšení jeho odhodlanosti a schopnosti k obraně vlasti a tím i úsilí o zajištění světového míru.
§ 2.
Plnění těchto úkolů se zajišťuje politickou, tělesnou a vojenskou přípravou především na podkladě dobrovolné účasti nejširších vrstev pracujícího lidu.
Provádění branné výchovy.
§ 3.
(1) Branná výchova se provádí:
a) ve školách,
b) ve střediscích pracujícího dorostu a jiných zařízeních plnících obdobné úkoly (dále jen „střediska“),
c) v dobrovolných organisacích.
(2) Zásadní směrnice pro provádění branné výchovy stanoví ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady; podrobnosti k nim stanoví příslušné ústřední úřady a pokud jde o dobrovolné organisace, Svaz pro spolupráci s armádou.
§ 4.
Branná výchova ve školách a ve střediscích je povinná.
§ 5.
Svaz pro spolupráci s armádou.
(1) Aby mohla být řádně prováděna branná výchova v dobrovolných organisacích, zřizuje se Svaz pro spolupráci s armádou (dále jen „Svaz“), který je právnickou osobou.
(2) Svaz zejména organisuje, řídí a kontroluje provádění branné výchovy v dobrovolných organisacích, které se staly členy Svazu a jež pověřil jejím prováděním.
(3) Organisační řád Svazu stanoví vláda.
§ 6.
Používání budov a pozemků k branné výchově.
K branné výchově lze používat pozemků, budov a zařízení, které jsou ve vlastnictví státu nebo dobrovolných organisací, a to v rozsahu a za podmínek, které stanoví ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem