Input:

9/1956 Sb., Vládní nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 9/1956 Sb., Vládní nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků, platné do 31.12.1958
[zrušeno č. 69/1958 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1956
o dodávce a odběru vývozních investičních celků
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:
§ 1.
Toto nařízení stanoví postup při dodávce a odběru vývozních investičních celků a upravuje právní vztahy mezi těmi, kdo se na dodávce a odběru v tuzemsku podílejí.
§ 2
Vývozní investiční celek.
(1) Vývozním investičním celkem podle tohoto nařízení (dále jen „investiční celek“) je zařízení, které je uvedeno v seznamu, schváleném podle ustanovení odstavce 2, nebo které bylo v jednotlivém případu za investiční celek určeno podle ustanovení odstavců 3 nebo 4.
(2) Seznam druhů vývozních investičních celků, jejich hlavních dodavatelů a hlavních projektových organisací (dále jen „seznam“) schvaluje vláda na návrh ministra zahraničního obchodu vypracovaný v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a zúčastněnými výrobními, po případě s dalšími ministry.
(3) Na návrh ministra zahraničního obchodu vypracovaný v dohodě s příslušnými ministry může vláda v jednotlivém případě určit investiční celek, který není uveden v seznamu a zároveň jeho hlavního dodavatele (§ 5) a generálního projektanta (§ 6).
(4) Mají-li v souvislosti s dodávkou investičního celku uvedeného v seznamu být provedeny také stavební práce a hlavní dodavatel uvedený v seznamu tyto práce nepřevezme, určí vláda na návrh ministra nadřízeného hlavnímu dodavateli investiční celek zahrnující i stavební práce a jeho hlavního dodavatele a generálního projektanta.
§ 3.
Účastníci právních vztahů.
Na dodávce a odběru investičního celku se v tuzemsku zpravidla přímo podílejí: vývozní odběratel, hlavní dodavatel, generální projektant a finální dodavatelé.
§ 4.
Vývozní odběratel.
(1) Vývozním odběratelem je podnik zahraničního obchodu, který zaslal poptávku (§ 9 odst. 1).
(2) Vývozní odběratel provádí vývoz investičního celku; uzavírá o něm se zahraničním zákazníkem smlouvy a předává investiční celek zahraničnímu zákazníkovi. Vývozní odběratel je povinen hlavnímu dodavateli zabezpečit všechny předpoklady pro splnění jeho povinností, zejména od zahraničního zákazníka včas obstarat veškeré nutné podklady pro vypracování nabídek a projektů, pro zabezpečení dodávek a montáže a pro plnění jiných jeho úkolů a povinností. Jeho poptávky musí být jasné a úplné. Při plnění svých úkolů technické povahy je vývozní odběratel povinen si zabezpečit odbornou technickou pomoc hlavního dodavatele, po případě budoucího hlavního dodavatele. Hlavní dodavatel je povinen poskytnout odbornou technickou pomoc za podmínek, které sjedná s vývozním odběratelem. Odbornou technickou pomocí dodavatele se rozumí též jeho spoluúčast při technickém projednávání předmětu dodávky se zahraničním zákazníkem.
(3) Vývozní odběratel odpovídá za řádné plnění činností a povinností uvedených v odstavci 2.
§ 5.
Hlavní dodavatel.
(1) Hlavním dodavatelem je výrobní podnik nebo zvláštní organisace, které jsou uvedeny v seznamu nebo pro jednotlivý případ stanoveny podle § 2