Input:

9/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze Garance

č. 9/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1945
kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 3 dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1945, č. 140 Sb., o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze:
§ 1.
(1) Vysoká škola politická a sociální v Praze jest samostatnou vysokou školou.
(2) Může se souhlasem ministra školství a osvěty nabývati darů, dědictví a odkazů pro vysokoškolské účely a takto nabytý majetek spravovati. Jinak jest státním ústavem.
§ 2.
Úkoly Vysoké školy politické a sociální jsou:
a) svobodně bádati a pěstovati vědy politické, sociální a novinářské,
b) poskytovati svým posluchačům důkladné teoretické a praktické vědomosti i znalosti politické, sociální a novinářské spolu s jednolitou výchovou jednak individuální, nesoucí se k vypěstování jednotlivých schopností a dokonalosti, a jednak sociální, naučiti žít ve společnosti a pro společnost, a tak vychovávati nejen vědecké pracovníky, nýbrž i praktické činovníky pro uvedené obory,
c) Národnímu shromáždění a vládě podávati dobrá zdání a návrhy ve věcech politických, sociálních a novinářských.
§ 3.
(1) Vysoká škola politická a sociální má oddělení (fakulty) politické, novinářské a sociální.
(2) Politická fakulta uspořádá též studium diplomatické a konsulární.
(3) Sociální fakulta otevře prvé dva ročníky též v Brně.
§ 4
Profesory vysoké školy jsou:
a) Universitní profesoři jako takoví a jiní vysokoškolští profesoři na návrh akademického senátu na vysokou školu přikázání, nebo profesoři jmenovaní ze soukromých docentů vlastních nebo cizích nebo konečně z vynikajících osob, které se osvědčily v oboru politickém, sociálním nebo novinářském tak, že podle názoru akademického senátu lze upustiti od jiných požadavků. Tito profesoři jsou v dalším nazývání „vysokoškolští profesoři interní“.
b) Smluvní profesoři povolávaní na návrh akademického senátu z osob zvláště se osvědčivších v oboru politickém, sociálním nebo novinářském. V dalším jsou nazývání „smluvní profesoři interní“.
c) Universitní nebo jiní vysokoškolští profesoři, kteří kromě hlavní činnosti na své vysoké škole podle návrhu akademického senátu vypomáhají na Vysoké škole politické a sociální. V dalším jsou nazýváni „vysokoškolští profesoři externí“.
d) Smluvní profesoři povolávaní na návrh akademického senátu z osob zvláště se osvědčivších v oboru politickém, sociálním nebo novinářském, aby vypomáhali na Vysoké škole politické a sociální. V dalším jsou nazýváni „smluvní profesoři externí“.
§ 5.
(1) Soukromí docenti kterékoliv vysoké školy, kteří byli na Vysoké škole politické a sociální na dva semestry pověřeni konáním přednášek nebo cvičení, stávají se jejími honorovanými docenty.
(2) Suplující profesoři jsou povolávání na návrh akademického senátu z vhodných osob, zejména vysokoškolského vzdělání, pro přednášky nebo cvičení, pro které není profesora ani soukromého docenta, jakož i v jiných případech potřeby.
(3) Lektoři, t.j. učitelé pomocných disciplin, jsou povoláváni na návrh