Input:

89/2024 Sb., Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb Garance

č. 89/2024 Sb., Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
ZÁKON
ze dne 6. března 2024,
kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 72/2018 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 49/2021 Sb. a zákona č. 189/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Tento zákon upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do Parlamentu České republiky, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.“.
2. V § 1 odst. 3 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.
3. V § 1 odst. 3 se věta třetí zrušuje.
4. V § 1 se odstavce 4 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.
5. § 2 až 15 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 5k zrušují.
6. V § 16 odst. 1 a 2 a v § 16c odst. 4 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“.
7. V § 16 odst. 1 a 6 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“.
8. V § 16 odst. 1 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“.
9. V § 16 odst. 4 se slova „politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu“ nahrazují slovy „volebních stran“.
10. V § 16 odst. 5 se slova „politických stranách nebo koalicích“ nahrazují slovy „volebních stranách“.
11. V § 16 odst. 6 se slova „politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni“ nahrazují slovy „volební strany jsou povinny“.
12. V § 16 odst. 8 se slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ nahrazují slovy „volební strany“ a slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ se nahrazují slovy „volebním stranám“.
13. V § 16 odst. 9 se slova „politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty“ nahrazují slovy „volební strany a