Input:

89/1958 Sb., Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), platné do 31.8.1984 Archiv

č. 89/1958 Sb., Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), platné do 31.8.1984
ZÁKON
dne 12. prosince 1958
o výchově dorostu k povolání v učebním poměru
(učňovský zákon)
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je upravit organizaci, řízení a provádění výchovy dorostu k povolání v učebním poměru tak, aby pro socialistickou společnost byli vychováváni třídně uvědomělí, ideově vyspělí a odborně zdatní pracovníci schopní ovládnout nejnovější techniku a pokrokové pracovní metody.
§ 2
Výchova v učebním poměru
V učebním poměru se dostává dorostu odborného a všeobecného vzdělání v rozsahu stanoveném učebními plány a učebními osnovami, popřípadě též mimoškolní a mimopracovní výchovy. Odborným vzděláním se rozumí odborný výcvik a vyučování odborným předmětům. Odborné a všeobecné vzdělání učňů je bezplatné.
Oddíl první
Učební poměr
§ 3
Učební smlouva
(1)  Učební poměr se sjednává učební smlouvou, kterou uzavírá podnik a učeň.
(2)  Nezletilý učeň starší než patnáct let potřebuje k sjednání učebního poměru, k jeho změně a k jeho rozvázání přivolení svého zákonného zástupce; za učně mladšího než patnáct let jedná jeho zákonný zástupce.
(3)  Učební smlouva musí být uzavřena písemně a obsahovat ustanovení o učebním oboru, v kterém se má učeň vychovávat, o místě, kde bude výchova prováděna, o době učebního poměru, den nástupu do učebního poměru a podpisy smluvních stran.
(4)  Učební smlouva má obsahovat ustanovení o finančním a hmotném zabezpečení učně, jakož i další povinnosti smluvních stran.
(5)  Při sjednání učebního poměru nelze sjednat zkušební dobu.
§ 4
Vznik učebního poměru
Učební poměr vzniká dnem stanoveným v učební smlouvě pro nástup učně do učebního poměru.
Povinnosti podniku
§ 5
(1)  Podnik je povinen zejména
a)  zabezpečit odborné a všeobecné vzdělání učně v rozsahu stanoveném učebními plány a učebními osnovami a dbát též o jeho mimoškolní a mimopracovní výchovu,
b)  vést učně k uvědomělé a dobrovolné pracovní kázni, k socialistickému poměru k práci a k socialistickému vlastnictví, k dosahování co největší hospodárnosti a úspornosti a k soudružské spolupráci,
c)  věnovat zvláštní péči zdravému vývoji učně, zvláště bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i jeho výchově k bezpečnému a zdravotně nezávadnému výkonu práce,
d)  vytvářet podmínky pro rozvíjení schopností a iniciativy učně a vést ho k tomu, aby si osvojoval novou techniku a pokrokové pracovní metody,
e)  zaměstnávat učně pouze pracemi v souladu s učebními plány a učebními osnovami a dodržovat předpisy o zaměstnávání mladistvých,
f)  poskytovat učni finanční a hmotné zabezpečení podle zvláštních předpisů.
(2)  Jestliže podnik, který uzavřel učební smlouvu, zabezpečil výchovu učně v jiném podniku (§ 24 odst. 4), plní povinnosti podle odstavce 1 podnik, který výchovu provádí.
§ 6
Podnik je povinen při výchově učňů úzce spolupracovat s příslušnými orgány společenských organizací, zejména s orgány Revolučního odborového hnutí a Československého svazu mládeže, jakož i řešit všechny důležité otázky týkající se učňů a