Input:

88/2024 Sb., Zákon o správě voleb Garance

č. 88/2024 Sb., Zákon o správě voleb
ZÁKON
ze dne 6. března 2024
o správě voleb
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje společná pravidla výkonu státní správy voleb do Parlamentu České republiky, volby prezidenta republiky, voleb do zastupitelstev krajů, voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Evropského parlamentu.
(2) Zvláštní pravidla výkonu státní správy, zvláštní podmínky výkonu volebního práva a zvláštní pravidla zjišťování výsledků voleb stanovují zákony upravující volby uvedené v odstavci 1 (dále jen „příslušný zákon o volbách“).
(3) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie upravující volby do Evropského parlamentu a volby do zastupitelstev obcí1) .
§ 2
Územní vymezení voleb, den konání voleb a doba hlasování
(1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“), volba prezidenta republiky a volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky a v zahraničí. Ostatní druhy voleb se konají pouze na území České republiky.
(2) Na území České republiky se volby konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
(3) V zahraničí se volby konají ve 2 dnech, kterými jsou
a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více než 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech.
(4) Dnem voleb se podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách rozumí první den voleb na území České republiky, není-li stanoveno jinak.
§ 3
Základní pojmy a společná podmínka výkonu volebního práva
(1) Voličem je fyzická osoba, které příslušný zákon o volbách přiznává právo volit.
(2) Volební stranou je ten, kdo je podle příslušného zákona o volbách oprávněn podat kandidátní listinu.
(3) Kandidátem je fyzická osoba, kterou volební strana navrhuje na kandidátní listině ke zvolení. Kandidátem může být pouze ten, komu příslušný zákon o volbách přiznává právo být volen.
(4) Nezávislým kandidátem je kandidát, který je zároveň volební stranou.
(5) Překážkou ve výkonu práva volit je omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí. Překážkou ve výkonu práva být volen je omezení svéprávnosti k výkonu tohoto práva. Svéprávnost k výkonu práva volit nelze omezit.
§ 4
Volební okrsky
(1) Každý volič v příslušném druhu voleb přísluší k volebnímu obvodu a k volebnímu okrsku, v němž má místo, kde je přihlášen k trvalému