Input:

87/1949 Sb., Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory Archiv

č. 87/1949 Sb., Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory
ZÁKON
ze dne 24. března 1949
o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Veřejnou správu v oboru organisace a ochrany práce vykonávají bez újmy příslušnosti jiných úřadů (§ 2, odst. 3) krajské a okresní národní výbory.
(2) Tato správa zahrnuje:
a) poradenství pro volbu povolání a včleňování dorostu do povolání, odborný výcvik učňů, soustavné rozmisťování pracujících, péči o stálost pracovních poměrů, o pracovní výkonnost a kázeň a o hospodárné zaměstnání pracujících a podpůrnou péči při provádění těchto úkolů;
b) účast při provádění státní mzdové politiky;
c) ochranu života a zdraví zaměstnanců při práci, čítajíc v to pracovní lékařství a dohled nad zachováváním pracovních podmínek;
d) dohled nad zachováváním předpisů o závodní sociální službě zaměstnancům;
e) ochranu domácké práce;
f) účast při provádění úkolů týkajících se zájmového zastoupení zaměstnanců;
g) podporování odborného školení pracujících, kteří mění povolání, a osob se sníženou pracovní schopností;
h) podporování pracovních studií a práce úkolářů;
i) pěstování výzkumu a podporování zlepšovatelských akcí ve věcech organisace a ochrany práce;
k) podporování vynalézavosti a tvořivosti pracujících.
(3) Krajské a okresní národní výbory plní úkoly v oboru organisace a ochrany práce v úzké součinnosti s jednotnou odborovou organisací a úkoly uvedené v odstavci 2, písm. g) až k) též v součinnosti s Československým ústavem práce; při tom spolupracují s vrcholnými hospodářskými a zájmovými organisacemi.
§ 2.
(1) Dnem 1. dubna 1949 přechází na krajské národní výbory působnost
a) zemských úřadů ochrany práce,
b) okresních úřadů ochrany práce ve věcech
aa) odborného výcviku učňů,
bb) státní mzdové politiky,
cc) dohledu nad zachováváním předpisů o ochraně života a zdraví zaměstnanců při práci a předpisů o pracovních podmínkách ve všech pracovních oborech (inspekce práce),
c) kterou na Slovensku vykonávají jiné úřady nebo orgány ve věcech odborného výcviku učňů.
(2) Dnem 1. dubna 1949 přechází na okresní národní výbory působnost okresních úřadů ochrany práce, pokud podle odstavce 1 nepřešla na krajské národní výbory.
(3) Působnost jiných úřadů ve věcech uvedených v § 1