Input:

R 86/1949 (tr.); Garance

č. 86/1949 Sb. rozh. tr.
Kdo záměrně umožní spolupachateli opatřit předměty potřeby a zašantročit je na černý trh, odpovídá za jejich odebrání a zašantročení v celém rozsahu, nikoli pouze pokud jde o množství, jež zamýšlel podržet pro sebe.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 4. dubna 1949, Zrn I 119/49.)
Býv. krajský soud v Kutné Hoře uznal dne 1. prosince 1948 obžalované vinnými nedokonaným přečinem černého obchodu podle § 8 tr. z. a § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. spáchaným tím, že se pokusili odebrat textilní zboží řízenému oběhu a spotřebě, ač věděli, že tím mohou ohrozit plynulé zásobování obyvatelstva.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce, zrušil rozsudek ve výroku o kvalifikaci činu a uznal právem, že obžalovaní se činu dopustili vědouce, že tím ohrožují plynulé zásobování obyvatelstva předměty potřeby značnou měrou, čímž spáchali nedokonaný zločin podle § 8 tr. z. a § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb. Důsledkem toho zrušil i výrok o trestu a vyměřil trest podle prvé sazby § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb. v
Z důvodů:
Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá rozsudek ve výroku, jímž byl skutek obžalovaných posouzen toliko jako nedokonaný přečin podle § 8 tr. z. a § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. a nikoliv jako nedokonaný zločin podle § 8 tr. z. a § 4, odst. 2 uvedeného zákona.
Výtkám nutno přisvědčit.
Napadený rozsudek odůvodňuje svoje mírnější právní posouzení skutku tím, že 4250 m vlněné dámské plášťové látky nepředstavuje takové množství textilního zboží, aby jeho odebráním z dosahu řízeného hospodářství byl,o pro plynulé zásobování obyvatelstva přivoděno nebezpečí toho stupně a rozsahu, jak to předpokládá skutková podstata zločinu podle § 4, odst. 2 zák. čís. 15/1947 Sb.
Zmateční stížnost právem poukazuje na to, že při nedostatku látek v době činu, zejména toho druhu a kvality, o jaké slo v souzeném případě, dlužno už množství 1000 m této látky, tím spíše pak množsvtí 4250 m považovat za dostačující k tomu, aby jeho odebráním řízenému oběhu a řízené spotřebě byl naplněn zákonný znak ohrožení plynulého zásobování obyvatelstva „značnou měrou“, zmíněný v ustanovení § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb., když se vezme v úvahu bodová hodnota, kterou látka representuje, a počet oprávněných spotřebitelů, jejichž nároky by mohly být použitím zmíněné látky pro účely řízeného hospodářství uspokojeny.
Pochybil proto nalézací soud, jestliže zmíněný znak popřel.
Pokud jde o obžalovaného A., zjišťuje napadený rozsudek, že mu šlo o to, aby se neoprávněně zmocnil a na černý trh zašantročil zmíněnou látku v množství nejméně 1000 m, po případě však i další látku až do 4250