Input:

86/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže Garance

č. 86/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 2. října 1945
o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
V zemích České a Moravskoslezské se obnovuje finanční stráž.
§ 2.
(1) Příslušníci finanční stráže, kteří byli po 29. září 1938 převedeni do jiných oborů veřejné služby, převedou se podle platných předpisů zpět na místa orgánů finanční stráže, jsou-li způsobilí pro službu ve sboru finanční stráže. Jejich služební a platové poměry se ode dne zpětného převedení upraví tak, jako kdyby nepřestali býti příslušníky finanční stráže.
(2) Zřízeneckým čekatelům a pomocným zřízencům finanční stráže přijatým do 29. září 1938 promíjí se úspěšné absolvování cvičného