Input:

R 84/1956 (tr.); Garance

č. 84/1956 Sb. rozh. tr.
Neoprávnené odstránenie, poškodenie, zničenie, alebo premiestenie meračskej značky z pozemku, ktorý bol úradne vymeraný, nezakladá trestný čin marenia úradného rozhodnutia podľa § 171 písm. a) tr. zák. Ak by páchateľ odstránil meračské značky v úmysle zmocniť sa cudzieho pozemku, išlo by tu podľa povahy pozemku o pokus krádeže (§ 5 ods. 1, § 247 tr. zák.), alebo o pokus rozkrádania [§ 5 ods. 1, § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák.]. Odstránenie meračskej značky bez takého úmyslu zakladá však iba priestupok podľa § 102 ods. 2 tr. zák. spr.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. augusta 1956, 2 Tz 117/56.)
Obvinený mal pozemok súsediaci s obecným pozemkom. Tento obecný pozemok predal MNV jednému občanovi (P) ako stavebný pozemok. Pri úradnom vymeriavaní tohto pozemku bolo zistené, že časť pozemku, ktorý užíva obvinený, nie je jeho, ale v skutočnosti patrí k obecnému pozemku predanému P. Po skončení úradného vymeriavania boli úradnou komisiou na zistenej hranici zasadené meračské značky. Obvinený s novou takto vymeranou hranicou nesúhlasil. V krátkom čase po úradnom vymeraní miesta sa stratili meračské značky zasadené komisiou.
Ľudový súd v Topoľčanoch uznal obvineného vinným trestným činom marenia úradného rozhodnutia podľa § 171 písm. a) tr. zák., spáchaným podľa odôvodnenia rozsudku tým, že obvinený odstránil meračské značky. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, zrušil rozsudok ľudového súdu a tomuto uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona uplatňuje, že bol zákon porušený v § 171 písm. a) tr. zák., lebo skutok obvinenému za vinu kladený, aj keby bol riadne preukázaný, nemohol by naplniť skutkovú podstatu uvedeného trestného činu, ale iba skutkovú podstatu priestupku podľa § 102 ods. 2 tr. zák. spr. Sťažnosť pre porušenie zákona však dodáva, že ľudový súd rozhodol o vine obvineného okrem toho aj na nedostatočnom skutkovom základe, prečo porušil zákon tiež v § 2 ods. 3 tr. por.
Sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
Ľudový súd porušil svojím rozhodnutím v prvom rade zákon v ustanovení § 171 písm. a) tr. zák. Trestného činu podľa tohto zákonného ustanovenia dopúšťa sa páchateľ, ktorý úmyselne marí alebo sťažuje výkon rozhodnutí národného výboru, súdu, alebo iného úradu, alebo verejného orgánu určitým spôsobom. Zákon presne vypočítava jednotlivé spôsoby tohto marenia alebo sťažovania výkonu úradného rozhodnutia, ktoré vidí v tom, že páchateľ zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, scudzí, alebo odstráni vec, ktorej