Input:

R 84/1951; Garance

č. 84/1951 Sb. rozh. obč.
Ustanovení o poplatcích z prodlení obsažená ve směrnicích pro fakturování a placení za zboží a výkony, vydaných ministerstvem financí před 1. lednem 1951, nebyla dotčena novým občanským zákoníkem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 9. dubna 1951, 35 Ok 59/51.)
Žalující národní podnik se domáhal na žalované národní správě zaplacení nedoplatku kupní ceny za dodané zboží a 1/2o/oo poplatku z prodlení za každý den od 1. června 1949 do zaplacení.
Okresní soud civilní v Praze přiznal žalující straně zažalovaný nedoplatek kupní ceny, místo požadovaného poplatku z prodlení přiznal však jen úrok z prodlení a to za dobu od 1. června 1949 do 31. prosince 1950 ve výši 5%, od 1. ledna 1951 do zaplacení ve výši 21/2%. K odůvodnění uvedl, že jednak není prokázáno, že by bylo došto k ujednání o smluvní pokutě z prodlení, jednak že by ve faktuře obsaženou doložkou, podle níž bude účtováno za každý den prodlení dlužné částky, byla vlastně obcházena zákonná ustanovení o najvyšší přípustné míře úroků z prodlení, která činila do 31. prosince 1949 podle § 2 zák. č. 77/1885 ř. z. 5% za rok a od 1. ledna 1951 podle § 255 o. z. a § 7 nař. ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb. jen 2.5%.
Krajský soud změnil k odvolání žalující strany rozsudek prvého soudu v otázce úroků z prodlení tak, že žalující straně přiznal místo nich požadovaný poplatek z prodlení ve výši 1/2o/oo za každý den prodlení.
Z odůvodnění:
Odvolací soud zjistil, že se žalovaná národní správa podrobila ustanovením směrnic vydaných výnosem ministerstva financí č. 268.465/48-III/5, které platily v době dodávky pro fakturování a pro placení za zboží a výkony národních podniků a dalších subjektů ve směrnicích uvedených.
Tyto směrnice ustanovují, že je-li odběratel v prodlení s placením, je dodavatel povinen účtovat a odběratel dodavateli platit 1% z dlužné částky a dále za každý den prodlení 1/2o/oo. Ve smluvních podmínkách má být stanoveno, že pro fakturování a