Input:

84/1949 Sb., Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy Garance

č. 84/1949 Sb., Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
ZÁKON
ze dne 23. března 1949,
kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Dekret presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, se mění takto:
1. § 1. odst. 1. č. 3 zní:
„3. osob fysických a právnických, které vyvíjely činnost proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly, záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé nebo maďarské okupanty nebo které v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) nadržovaly germanisaci nebo maďarisaci na území Československé republiky nebo se chovaly nepřátelsky k Československé republice nebo k českému nebo slovenskému národu, jakož i fysických nebo právnických osob, které strpěly takovou